ÖZEL SÜRÜCÜ KURSLARI KONFEDERASYONU
DUYURULAR

DUYURU - 24 
HARÇLAR
 

27 Aralık 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29931

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 78)

I- Tescil harçları:  
(4760 sayılı Kanunun 18/2 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:1/8/2002)  
II- Sürücü belgesi harçları:  
(5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2005) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğine göre verilecek sürücü belgelerinden bir defaya mahsus olmak üzere,  
a) A sınıfı sürücü belgelerinden (A1 ve A2 dahil) 143,70
b) B sınıfı sürücü belgesinden 433,10
c) F ve H sınıfı sürücü belgelerinden 143,70
d) Uluslararası sürücü belgelerinden  288,60
e) Diğer sürücü belgelerinden  722,50
Stajyer sürücü belgeleri ilgili olduğu sınıfa ait harca tabi tutulur.
 
RUHSAT HARÇLARI 2017

d)(4842 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile eklenen bent.Yürürlük:31/12/2003) Karayolları Trafik Kanununun 123 üncü maddesine göre özel kişi ve kuruluşlara sürücü kursları açmak için ilgili Bakanlıkça verilecek okul açma belgelerinden (Her yıl için),
 
Son nüfus sayımına göre;  
Nüfusu 200.000'e kadar olan şehirlerde 908,20
Nüfusu 500.000'e kadar olan şehirlerde 1.817,20
Nüfusu 500.000'den yukarı olan şehirlerde 2.726,30
DUYURU - 23

21 Aralık 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29925

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 52)

DEĞERLİ KAĞITLAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2017 yılında uygulanacak satış bedellerini tespit etmektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 210 sayılı Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Değerli kağıt bedelleri

MADDE 3 – (1) 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 

Değerli Kağıdın Cinsi

Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları :

 

     a) Noter kağıdı

9,50

     b) Beyanname

9,50

     c) Protesto, vekaletname, re’sen senet

19,00

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

3 - Pasaportlar

94,00

4-İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.)

63,00

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

6 –

 

(Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)

 

a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen

 

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

16,00

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti

 

kimlik kartı

16,00

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

32,00

7 - Aile cüzdanları

86,00

8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)

 

9 - Sürücü belgeleri

117,00

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

117,00

11 - Motorlu araç trafik belgesi

117,00

12 - Motorlu araç tescil belgesi

88,00

13 - İş makinesi tescil belgesi

85,00

 

 

 

ÇOK ÇOK ÖNEMLİ DUYURU


9 Aralık 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29913

KANUN


MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE

KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6764                                                                                                         Kabul Tarihi: 02/12/2016


MADDE 62-
 5580 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile beşinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Kurum açma izni verilen kurumlardan iki yıl içerisinde faaliyete başlamayan, faaliyete başladıktan sonra yönetmelikte belirtilen süreden daha fazla izinsiz ara veren veya söz konusu izni amacı dışında kullandığı tespit edilen kurumların kurum açma izni ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir.

Özel öğretim kurumunun;

a) Bakanlıkça onaylı yerleşim planında izinsiz değişiklik yapması,

b) Gerçeğe aykırı reklam ve ilan vermesi veya reklam ve ilanlarda öğrenci resim ve bilgilerini kullanması,

c) Haftalık ders çizelgesi ve programları Bakanlık izni olmadan kurumda uygulaması,

d) Bu Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan yönetmelik ve yönergelerde belirtilen hükümlere aykırı fiillerde bulunması,

e) Mevzuatta belirtilen sayıda personel çalıştırmaması veya mevzuata aykırı personel çalıştırması,

f) 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine uymaması,

g) Kurum açma şartlarından herhangi birini kaybetmesi,

h) Mevzuata uygun olarak kapatılmaması,

hâllerinde; (a), (b), (c) ve (d) bentlerindeki fiiller için brüt asgari ücretin beş katı; (e) ve (f) bentlerindeki fiiller için brüt asgari ücretin on katı ve (g) bendindeki fiil için brüt asgari ücretin yirmi katı idari para cezası uygulanır. Bu fıkranın (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerindeki fiillerin tekrarı hâlinde idari para cezası miktarı beş kat artırılarak uygulanır ve bu bentlerdeki fiillerin üçüncü kez tekrarlanması hâlinde ise kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir, (h) bendindeki fiilin işlenmesi hâlinde brüt asgari ücretin yirmi katı idari para cezası verilir ve kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir. İdari para cezası, kurum açma iznini vermeye yetkili makam tarafından verilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.”

“Devir ve teslimden kaçınan veya bu görevi savsaklayan kurucu hakkında brüt asgari ücretin yirmi katı idari para cezası uygulanır.”

“Bu Kanunda belirtilen şartlara uymadan kurumunu kapatanlar ile soruşturma sonucu kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilen kurucuya beş yıl geçmeden tekrar kurum açma izni veya bir kurumu devralma ya da bir kuruma ortak olma izni verilmez.”


ÜYELERİMİZE DUYURU:21

 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MTSK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİŞİKLİK DÜŞÜNDÜKLERİNİ, VARSA TEKLİFLERİMİZİ BİLDİRMEMİZİ, SAYIN ERCAN ALPAY TARAFINDAN İKİNCİ BAŞKAN OSMAN ALİ DAĞ’A BİLDİRMİŞLERDİR. HAZIRLADIĞIMIZ TEKLİF AŞAĞIDADIR. DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUS, DÜZENLEME TEKLİFİMİZ YALNIZ MTSK YÖNETMELİĞİ VE SINAV ESASLARI İLEDİR. 5580 SAYILI KANUN VE ÖZEL ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ KONULARINA DEĞİNİLMEMİŞTİR.

 

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE                   11.11.2016

 

ÖZEL SÜRÜCÜ KURSLARI KONFEDERASYON’UNUN MTSK YÖNETMELİĞİ MADDELERİ İLE ALAKALI TEKLİFLER EKTEDİR.

ARZ EDERİZ.

 

OSMAN ALİ DAĞ                                                      DURSUN ÖNAL

2. BAŞKAN                                                                      BAŞKAN

 

 YÜRÜRLÜKTEKİ MADDE METNİ 

Madde:4

e) Eğitim ve sınav aracı (“C” sınıfı sertifika için): Azami yüklü ağırlığı

12.000 kilogramdan fazla yük taşımak için imal edilmiş çift fren, çift debriyaj sistemli kamyonu,

TEKLİF EDİLEN METİN

Azami yüklü ağırlığı

12.000 kilogramdan fazla yük taşımak ve şasesi üzerine kamyon kasası konabilen araç için imal edilmiş çift fren, çift debriyaj sistemli kamyonu,

GEREKÇE

Kamyon tanımına uymayan TIR kafası(şasesi kısa ve kasa konamayan araç) ile kamyon sınavı yapılmaktadır.

YÜRÜRLÜKTEKİ MADDE METNİ 

Madde:4

o) Eğitim ve sınav aracı (Römork): Motorlu araçla çekilen, yüklü ağırlığı

750 kilogram üzerinde olan insan veya yük taşımak için imal edilmiş motorsuz taşıtı,

TEKLİF EDİLEN METİN

o) Eğitim ve sınav aracı (Römork): Motorlu araçla çekilen, yüklü ağırlığı

750 kilogram üzerinde olan insan veya yük taşımak için imal edilmiş motorsuz taşıtı,

Hafif Römork: Motorlu araçla çekilen, yüklü ağırlığı

750 kilogramdan az olan insan veya yük taşımak için imal edilmiş motorsuz taşıtı,

 GEREKÇE

Hafif Römork Tanımı Yönetmelikte yok. Otomobillere takılan römorklar Hafif Römorktur.

 YÜRÜRLÜKTEKİ MADDE METNİ 

 MADDE 7 –

 (7) Direksiyon usta öğreticisi tarafından, sınava gireceği düzeye ulaştığına karar verilen kursiyerler kurs tarafından direksiyon eğitimi dersi ön sınavına alınırlar. Ön sınavda başarılı görülerek il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince yapılacak direksiyon eğitimi dersi sınavına girmesi uygun görülen kursiyerler için kurs tarafından Özel MTSK Modülü üzerinden onay verilir. Bu sınavların sonuçları Genel Müdürlükçe değerlendirilir. Genel Müdürlükçe yapılan değerlendirmede kursa kayıtlı kursiyerlerine akan trafikte güvenli araç kullanacak seviyede eğitim vermeden, sınava girebilmeleri için Özel MTSK Modülü üzerinden onay veren kurslar hakkında valilikçe soruşturma başlatılır.

Soruşturma sonunda düzenlenen raporda yeterli eğitim verilmediği tespit

edilmesi hâlinde tespit edildiği ayı takip eden aydan itibaren kursa bir dönem kursiyer kaydı yapılmasına izin verilmez.

 TEKLİF EDİLEN METİN

MADDE 7 –

 (7) Mülga

GEREKÇE

Uygulaması yoktur. Bu maddenin faydası da görülmemiştir.

 YÜRÜRLÜKTEKİ MADDE METNİ 

MADDE 15 – (1)

…………………………………………………………………….. Direksiyon eğitimi dersini tamamlayarak kurs tarafından yapılan ön sınavda başarılı…………………………..

 (3) (Değişik fıkra:RG-5/12/2015-29553)

………………………………………….Direksiyon eğitimi dersini tekrar alan kursiyer kurs tarafından yapılan ön sınavda başarılı olması hâlinde bir hafta önce Özel MTSK Modülü üzerinden onay verilerek il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince sınava alınırlar.

 TEKLİF EDİLEN METİN

………………………………………….Direksiyon eğitimi dersini tekrar alan kursiyer kurs tarafından yapılan ön sınavda başarılı olması hâlinde bir hafta önce Özel MTSK Modülü üzerinden onay verilerek il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince sınava alınırlar.(Bu paragraf mülga)

 YÜRÜRLÜKTEKİ MADDE METNİ 

MADDE 17 –

d) Direksiyon eğitim ve sınav aracı olarak kullanılacak bütün araçların,

yetkili kuruluşlarca muayenesinin yapılmış ve trafiğe çıkması uygun görülmüş olması ve mevsim şartlarına uygun donanıma sahip olması gerekir. Bu araçlardan “M”, “A1”, “A2”, “A”, “B1”, “B” ve “BE” sertifika sınıfı direksiyon eğitim ve sınav aracı olarak kullanılacaklar 10 yaşından, “C1”, “C1E”, “C”, “CE”, “D1”, “D”, “D1E”, “DE” ve “F” sertifika sınıfı direksiyon eğitim ve sınav aracı ile bu araçlara takılacak römork veya yarı römorklar 20 yaşından büyük olamaz. Direksiyon eğitim ve sınav aracının yaşı, fabrikada imal edildiği tarihte bir yaşında kabul edilerek hesaplanır.

 TEKLİF EDİLEN METİN

 MADDE 17 –

d) Direksiyon eğitim ve sınav aracı olarak kullanılacak bütün araçların,

yetkili kuruluşlarca muayenesinin yapılmış ve trafiğe çıkması uygun görülmüş olması ve mevsim şartlarına uygun donanıma sahip olması gerekir. Bu araçlardan “M”, “A1”, “A2”, “A”, “B1”, “B” ve “BE” sertifika sınıfı direksiyon eğitim ve sınav aracı olarak kullanılacaklar 15 yaşından, “C1”, “C1E”, “C”, “CE”, “D1”, “D”, “D1E”, “DE” ve “F” sertifika sınıfı direksiyon eğitim ve sınav aracı ile bu araçlara takılacak römork veya yarı römorklar 25 yaşından büyük olamaz. Direksiyon eğitim ve sınav aracının yaşı, fabrikada imal edildiği tarihte bir yaşında kabul edilerek hesaplanır.

 YÜRÜRLÜKTEKİ MADDE METNİ 

MADDE 20 – (1) Teorik ve direksiyon eğitimi derslerinin çalışma

saatleri, haftanın bütün günlerinde 07:00 ile 23:00 saatleri arasında kursiyerlerin talep ve ihtiyacına göre kurs müdürlüğünce tespit edilir. Gece eğitimleri gün batımından sonra başlar. Bu saatler il milli eğitim müdürlüklerince “Özel MTSK Modülü”ne girilir.

TEKLİF EDİLEN METİN

 (1) Teorik ve direksiyon eğitimi derslerinin çalışma

saatleri, haftanın bütün günlerinde 08:00 ile 21:00 saatleri arasında kursiyerlerin talep ve ihtiyacına göre kurs müdürlüğünce tespit edilir. Gece eğitimleri gün batımından sonra başlar. Bu saatler il milli eğitim müdürlüklerince “Özel MTSK Modülü”ne girilir.

 GEREKÇE

Türkiye de saat düzenlemesi yapılmamıştır.

YÜRÜRLÜKTEKİ MADDE METNİ 

MADDE 23 –

 (3) ………………………………………………………

(Değişik cümle:RG- 5/12/2015-29553) Üç ay önceki ayın primini ödemediği tespit edilen kurslara prim borçlarını ödeyene kadar yeni dönem açmalarına izin verilmez.

 TEKLİF EDİLEN METİN

(3) ………………………………………………………

Kurumun üç ay önceki ayın taahhuk eden primini (çalışanların çalıştığı gün ve saat tutarı kadar) ödemediği tespit edilen kurslara prim borçlarını ödeyene kadar yeni dönem açmalarına izin verilmez.

 GEREKÇE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklamalarına uygun ifadeler olması.

 YÜRÜRLÜKTEKİ MADDE METNİ 

MADDE 27 –

a) İlk yardım dersi için, İlk Yardım Yönetmeliği kapsamında alınmış “İlk

Yardım Eğitmeni Sertifikası” sahibi olmak,

2) Yüksekokul mezunu olup öğreticilik yapacağı sınıftan en az üç yıllık

sürücü belgesi sahibi olmaları koşuluyla Bakanlık veya millî eğitim

müdürlüklerince verilmiş “Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği Belgesi”ne sahip

bulunmak (Herhangi bir sınıftan “Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği Belgesi”

bulunanlar başka bir sınıf sürücü belgesi aldığında bir yıl sonra yeni sertifika grubunda eğitim verebilir.)

gerekir.

 TEKLİF EDİLEN METİN

a) İlk yardım dersi için, İlk Yardım Yönetmeliği kapsamında İlk Yardım eğitimi veren tıp, hemşirelik, sağlık teknisyenliği … yüksek okullardan (2 veya 4 yıllık) mezun olmak.

2) Yüksekokul veya lise mezunu olup öğreticilik yapacağı sınıftan en az üç yıllık sürücü belgesi sahibi olmaları koşuluyla Bakanlık veya millî eğitim müdürlüklerince verilmiş “Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği Belgesi”ne sahip bulunmak (Herhangi bir sınıftan “Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği Belgesi” bulunanlar başka bir sınıf sürücü belgesi aldığında sertifika tarihinden itibaren yeni sertifika grubunda eğitim verebilir.)

gerekir.

GEREKÇE

a)      Sağlık Bakanlığı nın istenen şartlardaki kursları sınırlı sayıda ve sınırlı yerlerde açılmaktadır. Eleman temini imkansız hale gelmiştir.

2)Kurumlar, Yüksek okul mezunu elaman bulmakta çok zorlanmaktadır, hatta bu elemanları   bulmak imkansız hale gelmiştir.

YÜRÜRLÜKTEKİ MADDE METNİ 

MADDE 28 –

………………………………………kursiyerin direksiyon eğitimleri tamamlandıktan sonra kurs tarafından direksiyon eğitimi dersi ön sınavı yapılır………………………………………..

 TEKLİF EDİLEN METİN

MADDE 28 –

………………………………………kursiyerin direksiyon eğitimleri tamamlandıktan sonra kurs tarafından direksiyon eğitimi dersi (mülga) …….yapılır………………………………………..

 YÜRÜRLÜKTEKİ MADDE METNİ 

MADDE 34

ğ) (Ek:RG-5/12/2015-29553) 3 Sınav güzergâhının uygun alanında 30 km

hıza ulaştıktan sonra ani fren yapılır.

 TEKLİF EDİLEN METİN

ğ) (Ek:RG-5/12/2015-29553) 3 (mülga)

 GEREKÇE

Uygulamalarda istenen amaca ulaşılamadığı gibi, kurumlar fren, balata ve trafik kazası riskleri ile karşılaşıyorlar.

YÜRÜRLÜKTEKİ MADDE METNİ 

MADDE 35 –

d) (Değişik:RG-5/12/2015-29553) ……………………..En az 20 km hıza

ulaştıktan sonra ani fren yaptırılır.

 TEKLİF EDİLEN METİN

MADDE 35 –

………………………….(mülga)

GEREKÇE

Uygulamalarda istenen amaca ulaşılamadığı gibi, kurumlar fren, balata ve trafik kazası riskleri ile karşılaşıyorlar.

YÜRÜRLÜKTEKİ MADDE METNİ 

MADDE 43 –

………………………………….. ve görevlendirilen usta öğreticinin sınav günündeki ücreti de dikkate alınarak

 TEKLİF EDİLEN METİN

MADDE 43 –

………………………………….. ve görevlendirilen usta öğreticinin sınav günündeki ücreti de dikkate alınarak(mülga)

 GEREKÇE

Bu uygulama İş Kanununa aykırıdır.             .

 YÜRÜRLÜKTEKİ MADDE METNİ 

Eğitim personeli

GEÇİCİ MADDE 1 – (Değişik:RG-27/8/2014-29101)

(1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce, özel motorlu taşıt sürücüleri

kurslarında (Mülga ibare:RG-5/12/2015-29553) (...) eğitim personeli olarak görev alan veya halen görevde bulunan eğitim personeli ile bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce açılan Motorlu Taşıt Sürücüleri Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği Modüler Programı kurslarına katılıp sertifika alan direksiyon usta öğreticilerinin özlük hakları saklıdır.

 

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) (Değişik:RG-28/5/2015-29369) Bu

Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce, düzenlenmiş olan sürücü sertifikaları3/7/2015 tarihi mesai saati sonuna kadar sürücü belgesine dönüştürülür. Verilen bu süre içerisinde sınıfına uyan sürücü belgesi ile değiştirilmeyen sertifikaların geçerliliği sona erer.

 

TEKLİF EDİLEN METİN

 Eğitim ve idareci personel

GEÇİCİ MADDE 1 – (Değişik:RG-27/8/2014-29101)

(1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce, özel motorlu taşıt sürücüleri

kurslarında (Mülga ibare:RG-5/12/2015-29553) (...) eğitim personeli ve idareci olarak görev alan veya halen görevde bulunan eğitim personeli ile bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce açılan Motorlu Taşıt Sürücüleri Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği Modüler Programı kurslarına katılıp sertifika alan direksiyon usta öğreticilerinin özlük hakları saklıdır.

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) (Değişik:RG-28/5/2015-29369) (mülga)

 GEREKÇE

Hak edilmiş görev ve belgenin iptali Anayasa ya aykırıdır.

YÜRÜRLÜKTEKİ MADDE METNİ 

(Değişik:RG-5/12/2015-29553) EK- 3

 (Değişik:RG-5/12/2015-29553) EK- 4

 TEKLİF EDİLEN METİN

 AB Standarlarında değerlendirme formu uygulandığında 100 puan üzerinde -20 alan kursiyer başarısız sayılır. -20 puana ulaşıldığında sınava son verilir.

 A           -1 PUAN

B          -3 PUAN

C          -6 PUAN

D          -20 PUAN

 (Değişik:RG-5/12/2015-29553) EK- 3 için:

 (I) ARAÇ BİLGİSİ SORGULAMA BÖLÜMÜ

 1             Debriyaj ve vitesi gösterecek. A

2             Fren sistemlerini (el/ayak) gösterecek. A

3             Işıklandırma sistemi(Araçtaki bütün lambaları açıp kapatacak).  A

4             Aracın kaç vitesli olduğunu bilecek. A

5             Motoru çalıştırıp stop ettirecek. A

6             Sinyal ikaz ışıklandırmalarını çalıştıracak.  A         

7             Yağ ve su göstergelerini gösterecek. 

8             Akünün yerini gösterecek. A

9             Koruyucu kask, dizlik, kolluk, yelek ve benzerlerini giyecek. A

10           Motoru ayağı üstünde park edecek (“B1” sertifika sınıfı hariç). A

 (II)  BU YÖNETMELİĞİN EK-7'SİNDEKİ KROKİYE GÖRE DÜZENLENEN ALANDAKİ UYGULAMALAR BÖLÜMÜ

 1             MOTORU ÇALIŞTIRMA VE HAREKET

                a) Motoru çalıştırırken vitesi boşa almıyor (motorlu bisiklet hariç). B

                b) Kalkış esnasında ön ve arka trafiği kontrol etmiyor. C

                c) Kalkış esnasında motoru stop ettiriyor. C

                ç) Kalkış esnasında ayaklarını toplarken dengeyi sağlayamıyor. C

                d) Çok sarsıntılı kalkış yapıyor. B

2             KONİLER ARASINDAN GEÇME

                a) Konilere çarpıyor ve deviriyor. C

                b) Ayakları yere değiyor (“B1” sertifika sınıfı hariç). C

                c) Sınırların dışına çıkıyor. Dönüşler esnasında hızını ayarlayamıyor. C

                ç) Düşüyor (“B1” sertifika sınıfı hariç). D

3             ENGELDEN KAÇMA

                a) 25 km hıza ulaşamıyor. A

                b) 25 km hıza ulaştıktan sonra önüne çıkan engelden kaçamıyor. B

4             SEKİZ ÇİZME

                a) Ayakları yere değiyor (“B1” sertifika sınıfı hariç). B

                b) Sınırların dışına çıkıyor. Dönüşler esnasında hızını ayarlayamıyor. B

                c) Düşüyor (“B1” sertifika sınıfı hariç). D

5             DENGE SAĞLAMA

                a) Platform üzerinden geçemiyor ve aracın üzerinde denge sağlayamıyor D

                  (“B1” sertifika sınıfı hariç).

                b) Platform üzerinden düşüyor (“B1” sertifika sınıfı hariç). D

6             FREN YAPMA VE DURMA

                a) Fren yaparken panikliyor, aracı aşırı sarsıyor, düşüyor. B

                b) Fren sınırlarının dışına çıkıyor (motorlu bisiklet 20 metre, motosiklet 30 metre). B

                c) Düzgün duruş yapamıyor. Ön ve arka frenleri dengeli kullanmıyor. B

7             ANİ FREN YAPMA

                a) 25 km hıza ulaştıktan sonra ani fren yapamıyor. B

                b) Ani fren davranışını gerçekleştirirken trafiği kontrol etmiyor. B

 (III) SÜRÜŞ BECERİSİ VE TRAFİK ALGISINA YÖNELİK DAVRANIŞLAR BÖLÜMÜ

 1             KONTROLSÜZ VE SİNYAL VERMEDEN ÇIKIŞ YAPMA DAVRANIŞI

                a) Çıkış yaparken trafiği kontrol etmiyor. B

                b) Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde çıkış yapıyor. B

                c) Sinyal vermeden çıkış yapıyor. B

2             ŞERİT İZLEME VE DEĞİŞTİRME KURALLARI

                a) Şerit değiştirirken zamanında sinyal vermiyor. A

                b) Şerit izleme kuralına uymuyor (şerit çizgilerinin içinde araç kullanmıyor). B

                c) Araç kullanırken güvenlik şeridini ihlal ediyor. B

                ç) Şerit değiştirirken ayna kontrolü yapmıyor. A

                d) Seyir halindeyken aynalardan trafiğin akışını kontrol etmiyor. A

3             HIZ VE ÖNÜNDEKİ ARACI SOLLAMA KURALLARI

                a) Hız limitlerini aşıyor. D

                b) Hız limitlerinin çok altında araç kullanıyor. B

                c) Hızlanma ve yavaşlamalarda gaz ve frene tam intibak edemiyor. B

                ç) Sollama esnasında sinyal vermiyor. B

                d) Sollama esnasında ayna, yol ve karşıdan/arkadan gelen araç kontrolü yapmıyor. B

                e) Sollama yaparken arkadaki ve diğer şeritlerdeki araçları tehlikeye atıyor. Hızlarını doğru tahmin edemiyor. B

4             ARACI STOP ETTİRME DAVRANIŞI

                a) Aracı stop ettiriyor. A

5             TAKİP MESAFESİ İLE İLGİLİ DAVRANIŞLAR

                a) Takip mesafesini kurallara uygun olarak ayarlayamıyor. A

6             ALKOL VE UYUŞTURUCU MADDELERLE İLGİLİ DAVRANIŞLAR

                a) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddeler etkisindedir. D

7             KAVŞAK YAKLAŞIMINDA VE KAVŞAKLARDA KURALLARA UYGUN DAVRANIŞLAR

                a) Kavşak yaklaşımında yavaşlamıyor. B

                b) Kavşakta ayna kontrolü yapmıyor. B

                c) Kavşakta şerit takibi yapmıyor. B

                ç) Kavşakta sinyal vermiyor. B

                d) Kavşak dönüşlerinde omuz bakışı yapmıyor. Kör noktaları kontrol etmiyor. A

                e) Kavşakta karşıdan ve yandan gelen araçları kontrol etmiyor. A

8             SAĞA-SOLA DÖNÜŞ VE İŞARETLERLE İLGİLİ KURALLAR

                a) Döneceği yönün uygun şeridine zamanında girmiyor. A

                b) Dönüş öncesinde zamanında sinyal vermiyor. A

                c) Dönüşlerde ayna kontrolü yapmıyor. A

                ç) Dönüşlerde olması gereken dar ya da geniş dönüşü yapamıyor. A

9             ÇEVREYE DUYARLI (KORNA-GÜRÜLTÜ) VE ENERJİ TASARRUFU SAĞLAYACAK ŞEKİLDE ARAÇ KULLANMA

                a) Yüksek devirde araç kullanıyor. A

                b) Gereksiz yere kornayı kullanıyor. A

                c) Ekonomik araç kullanma kurallarına uymuyor (fren kullanma, vites geçişleri, hızlanma). A

10           YOL GİRİŞ VE ÇIKIŞ KURALLARI İLE İLGİLİ DAVRANIŞLAR

                a) Yol giriş ve çıkış kurallarına uymuyor. B

                b) Kontrolsüz giriş ve çıkış yapıyor. B

 11           YAYA VE OKUL GEÇİTLERİ İLE İLGİLİ DAVRANIŞLAR

                a) Yaya ve okul geçitlerinde yayalara ve bisikletlilere yol vermiyor. B

  (Değişik:RG-5/12/2015-29553) EK- 4 için:

 I) ARAÇ BİLGİSİ SORGULAMA BÖLÜMÜ

 1             Lastiklerin havalarının yeterli olduğunu gözle kontrol edecek. A

2             Fren sistemlerini (el/ayak) gösterecek.  A

3             Işıklandırma sistemi (Araçtaki bütün lambaları açıp kapattıracak). A

4             Yağ ve su göstergeleri gösterilecek. Hangi durumda tehlike olduğunu bilecek.  A

5             Sinyal ikaz ışıklandırmalarını çalıştıracak. A

6             Aracın kaç vitesli olduğunu bilecek. A

7             Gaz ve debriyaj pedallarını gösterecek. A

8             Akünün yerini gösterecek. A

9             Yakıt göstergesindeki yakıt durumunu bilecek. A

10           Direksiyon kumandalarını (Uzun/kısa far, sinyal kolu ve silecek kolu) gösterecek. A

11           Araç kaputunun açacak, motor yağı/soğutma suyu konma yerini gösterecek. A

12           Araç bagajını açacak (stepne, kriko, reflektör, ilkyardım çantası) ve gösterecek. A

13           Dikiz aynalarının ayar yerini gösterecek. A

14           Cam sileceklerinin suyunun konulma yerini gösterecek. A

 (II) SÜRÜŞ BECERİSİ VE TRAFİK ALGISINA YÖNELİK DAVRANIŞLAR BÖLÜMÜ

 1             Emniyet kemerini takmıyor. C

2             Araca bindiğinde ayna ayarlarını kontrol etmiyor. B

3             Araca bindiğinde koltuk ayarlarını kontrol etmiyor. B

4             Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddeler etkisinde. D

5             Trafik polisi ile diğer yol ikaz ve değişiklikleri veya yönlendirmeleri fark etmiyor. B

6             Araç kullanımı esnasında aşırı heyecanlı ve telaşlı bulundu. B

7             Geri geri giderken şeridini koruyarak köşeden sağa ya da sola dönemiyor. B

8             Kendisini geçmek isteyen araçlarla ilgili geçilme kurallarına uymuyor. B

9             ARACI ÇALIŞTIRMA VE HAREKETE GEÇİRME USUL VE KURALLARI

                a) Aracı çalıştıramıyor. B

                b) Araç çalıştığı halde marşa uzun süreli basıyor. B

                c) Aracı çalıştırırken vitesi boşa almıyor. B

                ç) Doğru vitesle kalkış yapamıyor. B

                d) Hareket ettirirken aracı stop ettiriyor. B

10           EMNİYETLİ VE RAHAT KALKIŞ KURALLARI

                a) Kalkış yaparken ön ve arka trafiği kontrol etmiyor. C

                b) Kalkış yaparken sinyal vermiyor. C

                c) Aracı sarsarak kaldırıyor. B

                ç) Aracı stop ettiriyor. B

                d) Öndeki ya da arkadaki araçla kalkış mesafesini ayarlayamıyor. B

11           KONTROLSÜZ VE SİNYAL VERMEDEN ÇIKIŞ YAPMA DAVRANIŞI

                a) Çıkış yaparken trafiği kontrol etmiyor. C

                b) Çıkış yaparken sinyal vermiyor. C

                c) Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde çıkış yapıyor. D

                ç) Çıkış yaparken aracı doğru konumlandıramıyor. B

12           TEHLİKELİ DAVRANIŞLAR, ŞERİT İZLEME VE DEĞİŞTİRME KURALLARI

                a) Şerit değiştirirken çizgilerin anlamına uygun hareket etmiyor (kesik ve sürekli). B

                b) Şerit değiştirirken zamanında sinyal vermiyor. B

                c) Şerit izleme kuralına uymuyor (şerit çizgilerinin içinde araç kullanmıyor). C

                ç) Araç kullanırken güvenlik şeridini ihlal ediyor. C

                d) Şerit değiştirirken ayna kontrolü yapmıyor. B

                e) Trafiği kontrol etmeden şerit değiştiriyor. D

13           ÖNÜNDEKİ ARACI SOLLAYIP GEÇME KURALLARI

                a) Sollama esnasında sinyal vermiyor. C

                b) Sollama esnasında ayna kontrolü yapmıyor. C

                c) Sollama yaparken arkadaki ve diğer şeritlerdeki araçları tehlikeye atıyor. Hızlarını dikkate almıyor. C

14           KAVŞAĞA YAKLAŞMADA VE KAVŞAKLARDA UYGUN DAVRANIŞLAR

                a) Kavşağa yaklaşırken yavaşlamıyor. C

                b) Kavşakta ayna kontrolü yapmıyor. C

                c) Kavşakta şerit takibi yapmıyor. C

                ç) Kavşakta sinyal vermiyor. C

                d) Kavşak dönüşlerinde omuz bakışı yapmıyor. Kör noktaları kontrol etmiyor. B

                e) Kavşakta karşıdan ve yandan gelen araçları kontrol etmiyor. B

15           EĞİMLİ YOLDA ARACI DURDURMA VE KALDIRMA BECERİSİ

                a) Sinyal vererek sağ şeride geçmiyor. C

                b) Aracı 50 cm den fazla geri kaçırıyor. B

                c) Aracı stop ettiriyor. B

                ç) Ayna kontrolü yapmıyor. C

                d) Sinyal vererek aracı tekrar hareket ettiremiyor. C

16           Trafik ışık ve işaretlerine dikkat etmiyor, işaretlere uymuyor. C

17           Yoldan geçen araçlara geçiş kolaylığı sağlayamıyor. B

18           Takip mesafesini kurallara uygun olarak ayarlayamıyor. B

19           Yaya ve okul geçitlerinde yayalara ve bisikletlilere yol vermiyor. D

20           Hemzemin geçitlerinde geçiş kurallarına uymuyor. B

21           Geçiş üstünlüğü hakkına sahip olan araçlara geçiş izni vermiyor. B

22           Ani fren yapma kurallarına uymuyor (30 km hızla giderken). B

23           Araç seyir halindeyken iç ve dış aynalardan trafiğin akışını kontrol etmiyor. B

24           Yol giriş-çıkış kurallarına uymuyor, kontrolsüz giriş ve çıkış yapıyor. B

25           ARAÇ KUMANDA PEDALLARINA (GAZ, FREN, DEBRİYAJ) İNTİBAK ETME

                a) Vites değiştirirken debriyaj ve gaz pedalına tam ve doğru basmıyor. B

                b) Vites değiştirirken sıralamaya uymuyor. B

                c) Vites değiştirirken aracın kontrolünü kaybediyor. B

                ç) Aracı stop ettiriyor. B

26           DİREKSİYON HÂKİMİYETİ

                a) Direksiyon simidini doğru pozisyonda tutmuyor. B

                b) Aracı sağa sola savuruyor. D

                c) Şerit çizgisini takip edemiyor. B

27           SAĞA-SOLA DÖNÜŞ KURALLARI VE İŞARETLERİ

                a) Döneceği yönün uygun şeridine zamanında girmiyor. C

                b) Dönüş öncesinde zamanında sinyal vermiyor. C

                c) Dönüşlerde ayna kontrolü yapmıyor. C

                ç) Dönüşlerinde omuz bakışı yapmıyor. Kör noktaları kontrol etmiyor. B

28           HIZ KURALLARI İLE İLGİLİ DAVRANIŞLAR

                a) Hız limitlerini aşıyor. D

                b) Yol için belirlenen azami hız sınırını dikkate almıyor. B

                c) Yaya, okul ve bisiklet v.b. geçit alanlarında hızını düşürmüyor. C

                ç) Hız levhalarına uymuyor. C

                d) Hızlanma ve yavaşlanmalarda aracın hızını ayarlayamıyor. B

 29           ARAÇLARIN ARASINA PARK ETME KURALLARI

                a) Park etme becerisi zayıf. B

                b) Koniler arasında en fazla iki hamlede park edemiyor. B

                c) Park yaparken kaldırım veya konilere çarpıyor. B

                ç) Kaldırıma 50 cm’den fazla uzağa park ediyor. B

30           ARACI GERİ VİTESTE KULLANMA KURALLARI

                a) Aracı geri viteste kullanırken aracı sağa veya sola doğru kaydırıyor, araçın hakimiyetini sağlayamıyor. C

                b) Aracı geri viteste kullanırken aynaları kullanarak trafik kontrolü yapmıyor. C

                c) Aracı geri viteste kullanırken belirlenen şerit çizgilerini ihlal ediyor. B

31           ÇEVREYE DUYARLI (KORNA-GÜRÜLTÜ) VE ENERJİ TASARRUFU SAĞLAYACAK ŞEKİLDE ARAÇ KULLANMA

                a) Yüksek devirde araç kullanıyor. B

                b) Gereksiz yere kornayı kullanıyor. B

                c) Ekonomik araç kullanma kurallarına uymuyor (fren kullanma, vites geçişleri, hızlanma). B

32           DURMA, DURAKLAMA, İNDİRME VE PARK ETME KURALLARI

                a) Sinyal vermeden duruyor. C

                b) Kaldırıma veya sağ şeritte uygun mesafeye yanaşmadan duruyor. B

                c) Durma işlemi sonucunda el frenini çekerek aracı sabitlemiyor. B

                ç) Aracı durdurduktan sonra motoru stop ettirmiyor. B

                d) Aracı durdurması veya park etmesi yasak bir yerde durduruyor.

 GEREKÇE

 AB Standartları uygulayan ülke puanları örnek olarak alınmıştır.

 YÜRÜRLÜKTEKİ MADDE METNİ 

22.10.2014 tarih ve 4737589 Sayılı Özel Öğretim Kurulu Yazısı

 TEKLİF EDİLEN METİN

Mülga

GEREKÇE

Uygulama kurumlara sadece maddi yük getirmektedir.

YÜRÜRLÜKTEKİ MADDE METNİ 

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği 55/3. madde

TEKLİF EDİLEN METİN

Mülga

GEREKÇE

Uygulanmamaktadır. Müşteriler bankalarda sıra beklemek istememektedirler.

DUYURU - 20

EKONOMİ ŞURASI İÇİN 5 SORUN VE ÖNERİMİZ

Sorunlar

Motorlu Taşıt Sürücü Kursları (MTSK)’nın yatırım ve rekabet gücünü koruyacak sürdürülebilir mali politikaların olmaması

Açıklama

Denetimlerin sadece evrak üzerinden yapılması, işin niteliğinin korunması yönünde değerlendirme yapılmaması kurumlar arası haksız rekabete neden olmaktadır.

MTSK’larda kursiyerlerle yapılan sözleşmeden doğan damga vergisi ek yük getirmektedir.

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 8. Mad. Ders saati sayısının 2/3 kadrolu personel tarafından okutulur şartının kaldırılması

Uygulama eğitiminin sadece sanal ortamda yapılması gerçekçi değildir, trafik kazalarını arttıracaktır. İllerde direksiyon sınav ve eğitim merkezleri açılması eğitim ve sınav kalitesinin arttıracaktır.

 

Direksiyon eğitim araçlarına ÖTV indirimi yapılması ve yaşı dolan araçların ÖTV siz değiştirilmesi,

Mtsk larda kurs müdürlerinin lisans mezunu olması ve direksiyon usta öğreticilerinin yüksekokul mezunu olması şartı,
 

Çözüm Önerisi

·         AB sürücü eğitim takip programı getirilmeli, en az 50 ilde sınav merkezleri inşa edilmeli, direksiyon sınavında AB kriterleri uygulanmalı,

·         MTSK Yönetmeliğin de ders saati sayıları 30 gün çalışmayı gerektirmektedir. Çalıştırılmayan kişilere fazladan maaş ve sigorta primleri ödenmektedir.

·         Aylık 8 saat ilkyardım ve 6 saat araç tekniği dersi için ilgili personele 30 gün üzerinden maaş ve sigorta pirimi ödemek adil bir uygulama değildir.

·         Mtsk yönetmeliğinde otomobiller 10 yaş, ağır vasıtalara 20 yaş şartı getirilmiştir. Maliyetleri çok yüksek olan bu araçların alımında ve değiştirilmesinde ÖTV  muafiyeti getirilmelidir.

·         Mtsk personellerinin mevcut yönetmelik şartları istihdam ve maliyet sıkıntısı yaratmaktadır. AB standardın da direksiyon usta öğretici; kurstan geçirilmiş herhangi bir okul mezunu, öğretmenlerden herhangi birisi de idari işlerden sorumludur.

İlgili Kurum

Milli Eğitim Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Maliye Bakanlığı,

 

                                                            

                                                 ÖZEL SÜRÜCÜ KURSLARI KONFEDERASYONU

                                                                      DURSUN ÖNAL BAŞKAN

                                                                     OSMAN ALİ DAĞ 2. BAŞKAN
DUYURU-18 


MAKAM ZİYARETİ SIRASINDA ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRÜ SAYIN KAMİL ŞAMLIOĞLU’NA ÖZEL SÜRÜCÜ KURSLARI KONFEDERASYONUNCA SUNULAN SEKTÖR PROBLEMLERİ:

ACİL SORUNLAR:

1-Kurumlar, kontenjan artırma veya yerleşim değişikliği talebinde bulundukları zaman, maarif müfettişleri kurumun yeniden açıldığını varsayarak inceleme yapmaktadırlar. Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. Maddesi hükümlerini tekrar istemektedirler. Daha önceden ruhsat almış bir kurumun kontenjan artırma veya yerleşim değişikliği talebinde, özellikle iş hanlarının veya plazaların bir bölümünde açılmış kurumlar için, wc, asansör sorunu gündeme gelmekte, kurumun bürolarına yakın veya komşu başka kişilere ait ofisler nedeniyle, kurumlara yaptırım uygulanmaktadır. Kurumların talepleri reddedilmektedir. Bu konuda Genel Müdürlükten sorulan görüşlere de aynı minval üzere cevaplar gelmektedir.

TALEP: 5580 Sayılı Kanun’un 2. Madde (b) fıkrasında belirtilen kurumlar dışındaki çalışma ofislerinin, büroların “başka kurum” olarak addedilmemesini talep ediyoruz.

2- MTSK larında 2016 yılı başından itibaren araç onaylarında olumsuzluklar yaşanmaktadır. Şöyleki:

2.1- Otomobillerde, bir araç römorklu araç olarak (BE) onaylandığında, bu araca (B) adayı kaydı yapmayı program reddediyor. Bilindiği gibi bir araç için ayda 12 kayıt alınabilmektedir. Bu araca bir tane (BE) kaydı alınmışsa (B) sınıfı kayıt alınamıyor. Halbuki araçta 11 kişilik kayıt yeri boştur. Bu konuyu, 2016 öncesi yıllarda da (H) sınıfı için maalesef çözememiştik. Açıklanan konu, 2016 öncesi (H) sınıfı kayıt alınmış araca 2016 sonrası “otomatik araç kullanacakları veya engellileri” kayıt alamıyoruz. Bizlere verilen cevap: (H) sınıflarınızın eğitim ve sınavlarının bitmesi gerekir şeklindedir.

2.2 – Genel Müdürlüğümüze yazdığımız 05.10.2015 tarih ve 2015/16 sayılı yazımızla, geçmiş yıllarda TIR eğitimi ve sınavlarında yaşadığımız olumsuzlukları, kötü propagandaları yaşamamak için yayımlanacak yönetmelikte dikkate alınmasını istediğimiz konuları makama arz ettik. Ancak, üzülerek belirtmek isteriz ki, bu görüşlerimize itibar edilmediği gibi, fikrimizi de sormadılar. MTSK Yönetmeliğinin yayımlandığı 05.12.2015 tarihinden beri, TIR (2016 dan itibaren CE sınıfı) eğitim ve sınavlarında çekici kısmı kullanılmaktadır. Burada yükleme ile çekme yetkililerce  maalesef ayırt edilmemiştir. TIR çekicisi, şayet kısa şaseli, ise bu araca kamyon muamelesi yapılamaz. Ama uygulama bu şekildedir. Araç örnekleri şöyledir:

 KAMYON;http://i39.tinypic.com/2my3t5y.jpg

 

 

 

 

kamyon ve çekicisi ile resmi ile ilgili görsel sonucu
ÇEKİCİ (RÖMORK TAKILACAK ARAÇ);

 3 – Valiklerce belirlenen taban ücreti tespitinin Türk Ticaret Kanununa ve Rekabet Kanununa aykırı olduğunu değerlendiriyoruz.

4 – Genel Müdürlüğümüzün 23.03.2016 tarih ve 3352282 sayılı yazıları ile tebliğ edilen “Direksiyon Usta Öğreticilerine ek sınav ücreti ödenmesi” emrine önemli

 ölçüde tepki vardır. Kurumun, maaşını, SGK primini, vergisini ödenen personele ek ücret ödettirilmesinin yasal dayanağı nedir sorusu sorulmaktadır. Bu konuda da önemli sayıda kurum hukuki yollara başvurmuştur.

5-Sürücü Adayı Uygulama Sınavında getirilen bazı uygulamaların trafik kazalarını azaltma yönünde herhangi etkisinin olmadığı yönünde önemli kanaatler ve tepkiler vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

5.1 –Değerlendirme çizelgelerinden EK-3 ve EK -4 de ki kırmızı işaretli bir eksikliği yapan aday 100 üzerinden değerlendirilip başarısız sayılmaktadır. Bu konuda EK-4 ile ilgili bazı bilgileri AB standartında değerlendirmek isteriz. AB DE Uygulama sınavlarında az hata -1 puan A ile, biraz daha önemli hata -3 puan B ile, daha önemli hata -6 C ile, hayati hata -20 D ile değerlendirilmektedir. -20 olumsuz toplam puanda aday başarısız olmaktadır. Açıklamalar ışığında EK -4 ü değerlendirdiğimizde:

  I. Bölüm 14 madde -1 puan A dır,

 II. Bölüm: Sarı işaretliler -3 puan B dir,

Kırmızı ile işaretli olanlardan -3 B puan verilecekler; 5,6,8,12-b,12-d,17,18,29-b,29-c,29-ç, maddeleridir,

Kırmızı ile işaretli olanlardan -6 C puan verilecekler; 1,10-a, 10-b,11-a,11-b,12-c,       12-ç,13-a,13-b,13-c,14-a,b,c,ç,15-a,ç,d,16,19,27-a,b,c,28-c,ç,30-a,b, 32-a,d maddeleridir,

Kırmızı ile işaretli olanlardan -20 D puan verilecekler;4,11-c,12-e,20,26-b,28-a maddeleridir,

5.2- Sınav aracının geriye kaçmasını önleyen sensörleri sözlü talimatlarla yapışkanla kapattırmak,

5.3- Uygulama sınavlarında meydana gelen ve meydana gelebilecek kazaların ölümlü veya maddi hasarlı tazminatları MTSK lar üzerine bırakılmıştır. Bu konuda sınav paralarının bir kısmı ile “sınav kaskosu” yapılması talebimizdir.

5.4- A1 ve A2 sınıfları için düzenlenen dairesel parkurlar, A sınıfı için yeterli gelmemektedir. Ayrıca, A sınıfı motorlar çok güçlü olduğu için gerek yaralanmalı kazalar, gerekse ölümlü kazalar kaçınılmazdır. A sınıflarının çalışma alanlarının mutlaka “tartan pist” şeklinde olması gerekmektedir. A sınıfı belge vereceklerde “en az 2000 m2 lik tartan pist istenmelidir. Bu alan mevcur Direksiyon Eğitim Alanının bir bölümüne de yapılabilir. Bu alanda diğer araçların geçmesi sorun yaratmaz diye değerlendiriyoruz,

ORTA VADEDE DÜZELTİLMESİ İSTENEN KONULAR:

1-      Büyük Şehir Statüsündeki yerleşim yerlerinin nüfusu ne olursa olsun, nüfusun 500.000 den fazla kabul edilmesinin düzeltilmesi,

Bu konuda 2007 yılından beri açtığımız davaları kazanıp, bulunduğumuz yerleşim yerinin nüfusuna uygun ruhsat harcı ödemekteyiz. Bu konudaki kesin Yargı Kararı:

  KARAR:KARAR NO: ………….dır. Bu kararı idare temyiz etmiştir. Temyiz reddi kararı: KARAR NO:………dir.

2-      SGK konusunda Genel Müdürlüğün 21.05.2014 tarih ve 2024709 sayılı emirlerinin yürürlüğünün kaldırılması ve konunun valiliklere tebliği,

Bu konuda dairenize sunulan pek çok yazıya cevap verilmediği gibi, yazılarımız husumet konusu haline getirilmiştir. 05.10.2015 tarih ve 2015/16 sayılı yazımızın (d) bendi ile konu ayrıntıları ile Makama açıklanmıştır.

3-      5580 Sayılı Kanunun 8. Madde 2. Fıkrasının yaygın eğitim kurumları bakımından muafiyetle yetkilendirilmesi,

4-      29.05.2013 TARİHLİ Resmi Gazete’de Yayımlanan MTSK Yönetmeliği hakkında Danıştay’da duruşmalı açılan davamız 25.05.2016 günü gerçekleşmiştir. Bir ay içerisinde karar açıklanacaktır. Daha önceden yürürlüğü durdurulan maddeler de vardır. (Dava konuları: simülatör, otomobillerde 10 yaş şartı, ağır vasıtalarda 20 yaş şartı, sertifikaların iki yıl içerisinde iptalinin durdurulması, EK-4 ve EK-3 lerin yeniden düzenlenmesi,) (Danıştay’ca yürürlüğü durdurulan konular ise: en az bir yıl çalışmamış sertifikalı kişilerin haklarının iadesi, sürücü kursları araçlarının başka işte çalışamayacağı kararının durdurulması,) Mahkeme kararı dikkate alınarak düzenlemelerin sektör menfaatine yapılmasını talep ederiz.

5-      MTSK larda B sertifika sınıfı için en az 4 araç bulundurulma zorunluluğunun yine 2 araç bulundurmaya dönüştürülmesi,

 

UZUN VADEDE YAPILMASI İSTENEN DÜZENLEMELER

1-      İl merkezleri ve büyük ilçelerde “sınav merkezlerinin hazine arazilerine inşaa edilmesi,

2-      AB Ülkelerinde olduğu gibi, trafikte eğitim sorumluluğu yüklenen MTSK lara akaryakıt, araç alımı konularında teşvik planlaması zorunluluğu gündeme alınması,

3-      MTSK larda kursiyer yaşı 17 ve yukarısıdır. MTSK ların orta öğretim kurumları gibi değerlendirilerek, Direksiyon Usta Öğreticisi mezuniyet kriteri, Kurs Müdür’ü mezuniyet kriterleri sektörü önemli ölçüde sıkıntıya sokmuştur. Bu konuların da AB de olduğu gibi uygulanması gerektiğini değerlendiriyoruz,

 

Gereğini Bilgilerinize saygılarımızla arz ederiz.  08.06.2016

                                                                                  Dursun Önal  

                                                                                      Başkan

                                                                           Yönetim Kurulu Adına

 

    DUYURU 17


BİLGİLENDİRME: 11 HAZIRAN 2013 TARİHİNDE DURUŞMALI TALEBİ İLE MEB NA DANIŞTAY DA AÇTIĞIM DAVA 25 MAYIS 2016 GÜNÜ GERÇEKLEŞTİ. KONULARI, SİMÜLATÖR İPTALİ, ARACLARDA 10 VE 20 YAŞ İPTALİ, DERS SAATLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİNİN IPTALİ, SINAV DEĞERLENDİRME EK 3 VE EK 4 ÜN İPTALİ, SERTİFIKALARIN 2 YIL İÇERİSİNDE İPTALNİN İPTALİ. GÖREVI MI YAPTIM. BIR AY İÇERİSİNDE KARAR ÇIKARMIŞ. Dursun Önal


DUYURU 16


12 Nisan 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29682

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (p), 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (f),  13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), dördüncü fıkrasının (d) ve beşinci fıkrasının  (d) bentlerinde yer alan “üç” ibareleri “beş” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(10) Kurum açacak veya devir alacak kurucu, kurucu tüzel kişilik ise şirket ortakları veyahut kurucu temsilcisi hakkında; kurum açma veya devir alma başvurusunu yapmadan önce  11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanması Hakkında Kanun ve/veya Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunun yetki alanına giren suç veya suçlardan dolayı adlî veyahut idarî soruşturma bulunması halinde bu soruşturma/soruşturmalar sonuçlandıktan sonra kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Kurumlar; tabela, reklam, ilan ve her türlü iş ve işlemlerinde sadece kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatında yer alan kurum adını kullanır.”

MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İl millî eğitim müdürlüğünce yaptırılacak inceleme sonucunda uygun görülmesi hâlinde kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veren merci tarafından program ilavesi yapılır. Ancak M, A1, A2, A ve B1 sertifika sınıfı öğretim programlarından herhangi biri için izin almış olan motorlu taşıt sürücüleri kursuna, bu öğretim programlarından birinin ilave edilmek istenmesi veya C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE sertifika sınıfı öğretim programlarından herhangi biri için izin almış olan motorlu taşıt sürücüleri kursuna, bu öğretim programlarından birinin ilave edilmek istenmesi ya da EK-4’te yer alan tablodaki öğretim programlarını uygulamak üzere izin alan kurslardan, tabloda belirtilen diğer öğretim programlarını da ilave yapmak için başvurmaları hâlinde kurumda maarif müfettişlerince inceleme yapılmaz.”

 

DUYURU 14

A2 SINAV VE EĞİTİM ARACI OLARAK KONFEDERASYON ÜYEMİZ SEBAHATTİN KADIOĞLUNUN ANLAŞMA YAPTIĞI ARORA MARKA 11.5 KW MOTOSİKLET 3.450TL OLARAK ÖTV DAHİL OLARAK VERİLECEKTİR. (STOKLAR DAHİLİNDE 2015MODEL)
2016 MODELLER 3.700TL OLMUŞTUR.

BAYİ İRTİBAT:
ALİ ALBENİ TEL: 0533 2658563


DUYURU 13

2016 YILINA AİT SÜRÜCÜ BELGESİ VE RUHSAT HARÇLARI,

25 Aralık 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29573

II- Sürücü belgesi harçları:          

(5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2005) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğine göre verilecek sürücü belgelerinden bir defaya mahsus olmak üzere,            

a) A sınıfı sürücü belgelerinden (A1 ve A2 dahil)               133,70

b) B sınıfı sürücü belgesinden                                            402,90

c) F ve H sınıfı sürücü belgelerinden                                  133,70

d) Uluslararası sürücü belgelerinden                                 268,50

e) Diğer sürücü belgelerinden                                           672,10

Stajyer sürücü belgeleri ilgili olduğu sınıfa ait harca tabi tutulur.    

MTSK RUHSAT HARÇLARI


 
d)(4842 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile eklenen bent.Yürürlük:31/12/2003) Karayolları Trafik Kanununun 123 üncü maddesine göre özel kişi ve kuruluşlara sürücü kursları açmak için ilgili Bakanlıkça verilecek okul açma belgelerinden (Her yıl için),     

Son nüfus sayımına göre;           

Nüfusu 200.000'e kadar olan şehirlerde               844,80

Nüfusu 500.000'e kadar olan şehirlerde               1.690,60

Nüfusu 500.000'den yukarı olan şehirlerde         2.536,10        
DUYURU 12

 

 
MTSK YÖNETMELİĞİ YAYIMLANMIŞTIR.
 
AB STANDARDINDA DEĞERLENDİRME TALEPLERİMİZ YERİNE GELMİŞTİR. BAKANLIĞIMIZA BU KONUDA TEŞEKKÜRLERİMİZİ BİLDİRİYORUZ.
YÖNETMELİK İÇİN;

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151205.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151205.htm

DUYURU 11


BAKANLIĞIN AÇIKLADIĞI SINAV TAKVİMİ:

2016 SINAV TAKVİMİ
Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 2016/MTSKS-1 13 ŞUBAT 2016

Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 2016/MTSKS-2 14 MAYIS 2016

Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 2016/MTSKS-3 16 TEMMUZ 2016

Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 2016/MTSKS-4 27 AĞUSTOS 2016

Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 2016/MTSKS-5 08 EKİM 2016

Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 2016/MTSKS-6 10 ARALIK 2016

 

 DUYURU 10


SAYI: 2015/16                                                                                   05.10.2015

KONU: MTSK Uygulamalarında Yaşanan Sıkıntılar,

             Bu Konulardaki Önerilerimiz, Taleplerimiz

 

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

 İLGİ: a) Sınav Esasları Yazıları

            1- ÖÖKGM nün 12.06.2013 tarih ve 1341072 sayılı yazıları

            2- ÖÖKGM nün 26.08.2013 tarih ve 2203655 sayılı yazıları

            3- ÖÖKGM nün 11.10.2013 tarih ve 2958248 sayılı yazıları

            4- ÖÖKGM nün 02.04.2014 tarih ve 1365421 sayılı yazıları

            5- ÖÖKGM nün 12.08.2014 tarih ve 3342624 sayılı yazıları

            ’- ÖÖKGM nün 24.03.2015 tarih ve 3211638 sayılı yazıları

          b) MTSK da Araç Sayıları Ve Araç Yaşları

            1- 29.06.2013 tarih ve 28661 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan MTSK Yönetmeliği

            2- ÖÖKGM nün 05.09.2014 tarih ve 3760024 sayılı yazıları

            3- ÖÖKGM nün 27.05.2015 tarih ve E.5463364 sayılı yazıları

            4- ÖÖKGM nün 18.06.2015 tarih ve 6317026 sayılı yazıları

          c) Karayolları Trafik Yönetmeliği (17.04.2015 tarih ve 29329 Sayılı Resmi Gazete)

          d) SGK Primi Ödemeleri

            1- ÖÖKGM nün 08.05.2014 tarih ve 1843572 sayılı yazıları

            2- ÖÖKGM nün 21.05.2014 tarih ve 2024709 sayılı yazıları

3- SGK BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İşverenler Daire Başkanlığının 19.02.2015 tarih ve 2908432 sayılı yazıları EK:1

          e) 2016 Yılı MTSK Sınav Takvimi

                                                                      -1-

  

İlgi (a) yazılarda MTSK nın uygulama sınavları hakkında Bakanlığımızın istediği konular tebliğ edilmiştir. Sınav uygulamaları sırasında görevlilerin talepleri doğrultusunda adayların yaşadıkları bazı olaylar şöyledir:

1- İki araç arasına park sırasında aracı stop ettiren aday sınavdan başarısız sayılmaktadır. Halbuki a(4) yazının eki olan EK- 4 de böyle bir talimat yoktur.

2- İki araç arasına park sırasında yetkililerce çizilen çizgiye aracınız %100 paralel konumda değil diye aday sınavdan başarısız sayılmaktadır. Halbuki a(4) yazının eki olan EK- 4 de böyle bir talimat yoktur.

3- İki araç arasına park uygulaması sanal ortamda ve hayali yapılmaktadır. Ülke genelindeki sınav güzergahlarının hiç birisinde gerçek anlamda iki araç kullanılmamaktadır. Araçlar yerine plastik koniler kullanılmaktadır. Bazı illerde, boyanmış atık su borularının da kullanıldığını bizzat gördüğümüzü belirtmeliyim. Kullanılan koniler gerçeği yansıtmadığı için, sınavda kalan adaylara haksızlık yapılmış olmaktadır.

Değerlendirme: İki araç arasına park sırasında yukarıdaki hatalar “trafik kazalarını azaltmada” ne kadar etkendir ki böyle bir uygulama yapılmaktadır? AB Ülkelerinin hiç birisinde böyle bir uygulama yoktur. Bu ülkelerde gerçek oto parklarda sadece park etme uygulaması yaptırılmaktadır.

4- Sınavda kullanılan araçlar sürücü kurslarının demirbaş araçları olup, bu araçları satın almak için kurumlar önemli tutarda harcamalar yapmışlardır. Bakanlığımızın b(1) yazısının 17. maddesinin (d) bendi ile araçlara getirilen yaş şartlarının genel gerekçesi de teknolojiye uyum ve modernleşmedir. Kurumlarca satın alınan araçlardaki aşağıdaki ekipmanlar, sınav görevlilerince uygun bulunmamakta, hatta denetim için gelen Bakanlık görevlileri “böyle araçların sınav aracı olarak kullanılamayacağını” söylemektedirler. Bu konuda yaşanan sorunlar şöyledir:

4.1 -Sınav aracında, aracın geri kaçmasını engelleyen sistem varsa, şu kadar saniye bekleyip aracı öyle hareket ettiriniz talimatını vermektedirler.

4.2 -Sınav aracında geri vites sensörü (algılayıcı) varsa o aracı sınavda kullanamazsınız denilmektedir. (Örnek: Gaziantep İli)

 

                                                            -2-

  

4.3 -2015 yılının ikinci yarısında üretilen veya ithal edilen araçlar ile üst model araçlarda (Fiyat 500X, Nissan, Peugeot 3008 ve 5008, Porche), araç trafik sıkışıklığında veya kırmızı ışıkta durduğunda sürücü ayağını debriyajdan çekince yakıt tasarrufu için araç stop etmektedir. Bu durumda görevli, adaya sınavdan kaldınız diyecektir. Bu araçları eğitim ve sınav aracı olarak MTSK kullanmayacaklar mı? B(1) yazısı yürürlükten kaldırılacak mı?

Değerlendirme: a(4) ile açıklanan araç aparatlarının yasaklanması yerine, böyle aparatlı araçların satın alınması teşvik edilmelidir diye değerlendiriyoruz. Araçtaki algılayıcı veya akaryakıt tasarrufu, sınav görevlileri ile Bakanlık yetkililerini milli tasarruf ile trafik emniyetinden dolayı memnun etmelidir. Böyle uygulamaların serbest olduğu görevlilere bildirilmelidir değerlendirilmesini yapmaktayız.

c- Karayolları Trafik Yönetmeliği ve tereddüt edilen hususlar:

1- Çekici tanımı değişmiştir. Artık her araç çekici olmuştur. (Konfederasyonumuz bu konularda Emniyet Genel Müdürlüğü ile yüz yüze görüşmeler yapmıştır.) Yönetmeliğin 75 ve 76. Maddeleri birlikte değerlendirildiğinde:

1.1- 75. Maddenin (ğ) alt maddesinde C1E tanımında “750 kg ı geçen römork” ifadesinin istismarları önlemesi bakımından yayımlanacak yönetmelikte açıklanmasına ihtiyaç duyulacaktır. Aynı açıklamanın 75. Maddenin alt maddeleri olan (ı), (l) maddeleri için de yapılmasına, (f) maddesinde birleşik aracın ağılığının 3.500 kg dan az olması nedeni ile otomobile takılacak römorkun plakasının otomobilin plakası ile aynı olabileceğine ve çekici demirinin TSE standartında olması gerektiğine dair açıklamaya da ihtiyaç duyulmaktadır.

1.2- 75. Maddenin (h) alt maddesinde “C sınıfı sürücü belgesi kamyon ve çekici kullanacaklara verilir” denilmektedir. Bilindiği gibi yürürlükte olan mevzuatta “çekici” TIR birleşik aracın kafa kısmıdır. Yeni Yönetmeliğe göre “çekici veya kamyon” sürücü belgesi verebilmek için, kurumların demirbaşlarında kayıtlı olan TIR birleşik aracın kafa kısmının yeterli olacağı anlaşılmaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü de bu görüşe katılmışlardır. Genel Müdürlüğümüzün yayımlayacağı yönetmelik veya genelgelerde konuya açıklık getirmelerine ihtiyaç duyulmaktadır.

1.3- 75. Maddenin (ı) alt maddesi ile şimdiki deyimiyle TIR kullanacaklara CE belgesi verilecektir. Bu sürücüler, 40 ton civarında yüklü araçları CE belgesi ile kullanacaklar. MTSK ın açıldığı ilk yıllarda bu konu istismar edilmiştir. Çekici arkasına traktör römorku takılmıştır. 2014 yılında İstanbul İli Ümraniye İlçesinde yapılan TIR sınavında römork hiç takılmamıştır. Açıklanan nedenlerle “CE sertifika sınıfı için çekiciye takılacak römorkun uzunluğunun 7m den fazla, yüklü ağırlığının 10 tonun üzerinde olması” gerektiğinin belirtilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

                                                           -3-

 

d- SGK primi ödemeleri hakkında resmi işlem belgeleri:

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü (d1) ve (d2) yazılar ile kadrolu olarak çalıştırılan personele, kursta hangi sürede çalışmış olursa olsunlar 30 gün üzerinden SGK primi ödenmesi gerektiği talimatları verilmiştir. Genel Müdürlüğümüzün 2014 yılı içerisinde çeşitli illerde yaptığı toplantılarda bu emirlerin 5580 Sayılı Kanunun 8. maddesinin ikinci paragrafına aykırı olduğunu açıklamama rağmen, Genel Müdürlük

yetkililerinden şahsım için uygun olmayan tarizlere muhatap oldum. 2014 yılının 3.,4.,5.,6. ayları için geriye dönük SGK beyannameleri verdirilmesinden dolayı

kurumlar büyük miktarda İdari Para Cezaları ile SGK primleri ödemişlerdir. Ayrıca 2014 yılı Haziran ayından itibaren kurumlara 16 aydır 30 gün prim ödemeden dönem açtırılmamaktadır. Ülke genelinde bu emirlere uymayan/uyamayan il ve ilçelerin olduğunu da biliyoruz. Bakanlığımızın 2014 yılı içerisinde gerçekleştirdiği birden çok toplantıda açıkladığımız hatalı işlemlere rağmen, uygulamanın devam etmesi üzerine SGK konusunda yasal girişimde bulunarak haklı olduğumuzu İş Kanununu yönünde ispat ettik. Ödediğimiz İdari Para Cezaları ve ek bildirge ile fazladan ödenen SGK primlerini iade aldık. Ancak il-ilçe milli eğitim müdürlükleri d(1) ve d(2) yazılarına dayanarak kadrolu elemana 30 gün SGK primi ödenmeden dönem açtırmamaya devam ediyor, Bakanlığımızdan bu konuda başka bir emir gelmedi diyor. Bu uygulama Ülke genelinde Bakanlığımız aleyhine tazminat davaları açmayı gündeme getirmiştir. SGK konusu ile ilgili belge eklerimiz şunlardır:

1-      SGK BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İşverenler Daire Başkanlığının 19.02.2015 tarih ve 2908432 sayılı yazıları(3sayfa)  EK:1

2-      SGK BAŞKANLIĞI Kocaeli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Gölcük Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğünün 20.04.2015 tarih ve 6108863 sayılı yazıları EK:2

3-      SGK BAŞKANLIĞI Kocaeli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Denetmenlerine ait 2 adet 4 sahife inceleme tutanağı (Gölcük İlçesine ait SGK incelemesi bitmiştir. İzmit İlçesine ait SGK incelemesi de lehimize bitmiştir. Tutanaklar beklenmektedir.) EK:3

Değerlendirme: SGK konusunda İş Kanununa uygun çalışma yapılmaya dönülmesi gerektiğini değerlendiriyoruz. 

                                                           -4-

e- 2016 yılı MTSK Sınav Takvimi

      Sınav takvimi geçmiş yıllarda hazırlanırken Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü yetkilileri ile Konfederasyonumuz yetkilileri toplanarak sınav tarihlerini belirlerdi. Son yıllarda Konfederasyonumuz böyle toplantılara davet edilmemiştir. 29.05.2013 tarihli MTSK Yönetmeliğinin hiçbir safhasına Konfederasyonumuz davet edilmemiştir. Genel Müdürlüğümüzün ilgili şube müdürüne neden çağrılmadığımızı sorduğumda, “teşkilatınızı bize yazınız sizleri de çağıralım” diyebilmiştir. Bu şube müdürümüz bir konfederasyon için asgari 3 federasyon ile 15 derneğin konfederasyona üye olma zorunluluğu ile, MTSK larının ilk konfederasyonunun  Dursun Önal ile arkadaşları tarafından kurulduğunu bildiğini düşünüyoruz.

Değerlendirme: Sınav takviminin tamamını incelediğimizde MTSK lar için sınav günlerinin     aşağıdaki gibi olabileceğini değerlendiriyoruz.

 

l. sınav  ………………………………………  13.02.2016

ll. sınav  ……………………………………… 16.04.2016

lll. Sınav  ……………………………………..04.06.2016

lV. Sınav   …………………………………….16.07.2016

V. Sınav   ……………………………………...04.09.2016

Vl. Sınav  ……………………………………  19.11.2016

 

Gereğini ve tekliflerimizin dikkate alınmasını sektörümüz adına arz ve talep ederiz.

 

                                                                            Dursun Önal

                                                                              Başkan

 

                                                      -5-

DUYURU 9

DURSUN ÖNAL’DAN EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE GÖRÜŞME SONUCU KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

                                                                                                                                                             12.09.2015

“Madde 75 ‒ Sürücü belgesi sınıfları ile belge sahiplerine sürme yetkisi verilen motorlu araçlar ve özellikleri aşağıda gösterilmiştir:

AÇIKLAMALAR

a) M sınıfı sürücü belgesi iki, üç ve dört tekerlekli motorlu bisikletleri (moped) kullanacaklara verilir.

 

b) A1 sınıfı sürücü belgesi silindir hacmi 125 santimetreküpü, gücü 11 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,1’i geçmeyen, sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçmeyen üç tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir.

 

c) A2 sınıfı sürücü belgesi gücü 35 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,2’yi geçmeyen, sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçmeyen üç tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir.

 

ç) A sınıfı sürücü belgesi sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçen üç tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir.

 

d) B1 sınıfı sürücü belgesi net motor gücü 15 kilovatı, net ağırlığı 400 kilogramı, yük taşımacılığında kullanılanlar için ise net ağırlığı 550 kilogramı geçmeyen dört tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir. Elektrik ile çalışan araçların net ağırlıklarının hesaplanmasında batarya ağırlıkları dikkate alınmaz.

ATV VE YÜK TAŞIYACAK HALE GETİRİLMİŞ DÖRT TEKERLEKLİ ARAÇLARA (B1) BELGESİ VERİLİR.

e) B sınıfı sürücü belgesi otomobil ve kamyonet kullanacaklara verilir. Belge sahibi, ilgili tip onayı yönetmeliklerine aykırı olmamak ve 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde belirtilen; eğitimi tamamlamak ya da yetenek ve davranış sınavını geçmiş olmak kaydıyla azami yüklü ağırlığı 4.250 kilograma kadar olan birleşik araçları da kullanabilir.

 

f) BE sınıfı sürücü belgesi B sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramı geçmeyen römork veya yarı römork içeren birleşik araçları kullanacaklara verilir.

RÖMORKLAR TSE STANDARTINDA VE RÖMORK YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLMAK ZORUNDADIR. ARAÇ MUAYENESİNDEN GEÇİRİLMELİDİR.

g) C1 sınıfı sürücü belgesi azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramın üzerinde olan ve 7.500 kilogramı geçmeyen kamyon ve çekicileri kullanacaklara verilir.

(B) SINIFI BELGE İLE KULLANILAN KAMYONETLERDİR.

ğ) C1E sınıfı sürücü belgesi C1 sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römork veya yarı römorktan oluşan ve katar ağırlığı 12.000 kilogramı geçmeyen birleşik araçlar ile B sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramı geçen römork veya yarı römorktan oluşan ve katar ağırlığı 12.000 kilogramı geçmeyen birleşik araçları kullanacaklara verilir.

KATAR AĞIRLIĞI 12.00 KG OLACAK. TSE STANDARTI ÖNEMLİ. 3.550 KG LIK KAMYONETE 8.500 KG LIK RÖMORK TAKILAMAZ. KURUMLAR BU BİRLEŞİK ARAÇLARI DÜZENLERKEN ÇEKİCİ DURUMUNDAKİ KAMYONETLE, RÖMORKUN YÜKLÜ AĞIRLIĞININ DENGELİ OLMASINA DİKKAT ETMELİLER.

h) C sınıfı sürücü belgesi kamyon ve çekici kullanacaklara verilir.

7.500 KG VE ÜZERİ KAMYONLAR İLE ÇEKİCİ KULLANANLARA VERİLEN BELGEDİR.

ı) CE sınıfı sürücü belgesi C sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römork veya yarı römorktan oluşan birleşik araçları kullanacaklara verilir.

TIR

i) D1 sınıfı sürücü belgesi minibüs kullanacaklara verilir.

 

j) D1E sınıfı sürücü belgesi D1 sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römorktan oluşan birleşik araçları kullanacaklara verilir.

 

k) D sınıfı sürücü belgesi minibüs ve otobüs kullanacaklara verilir.

 

l) DE sınıfı sürücü belgesi; D sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römorktan oluşan birleşik araçları kullanacaklara verilir.

 

m) F sınıfı sürücü belgesi lastik tekerlekli traktör kullanacaklara verilir.

 

n) G sınıfı sürücü belgesi iş makinesi türündeki motorlu araçları kullanacaklara verilir.

 

o) K sınıfı sürücü aday belgesi Yönetmelikte belirtilen şartlar ve esaslara göre araç sürmeyi öğrenen sürücü adaylarına eğitim ve sınavda kullanmak üzere verilir.”

 

 

AB STANDARTINDA (H) SINIFI SÜRÜCÜ BELGESİNE GEÇİLECEK. ARTIK H SINIFI YAZILMAYIP, HER SERTİFİKA SINIFINA GÖRE ENGEL TARİFİ YAPILACAK. SÜRÜCÜ BELGESİNE BU ENGEL YAZILACAK. BU SINIFIN YÖNETMELİK VE SAĞLIK KOŞULLARI ÇALIŞMASI BİTMEK ÜZEREDİR. 01.01.2016’dan İTİBAREN HER SERTİFİKA SINIFI İÇİN ENGELLİ İNSANLARIN KULLANABİLECEĞİ ARAÇLAR VE ENGEL DURUMU BELİRLENMİŞ OLACAK.

 

STAJYERLİK İÇİN UYARI: 01.01.2016 TARİHİNDEN İTİBAREN, TRAFİK TESCİLE GİDEN STAJYERDİR. BU KİŞİLERİN SERTİFİKA TARİHİ NE OLURSA OLSUN STAJYERDİR. BAZI KURSLAR BİLGİ EKSİKLİĞİNDEN DOLAYI, BİZE YILBAŞINDAN ÖNCE KAYIT OLURSANIZ STAJYER OLMAZSINIZ DEMEKTEDİRLER. BU ÇOK YANLIŞ. LÜTFEN BU YOLA BAŞVURMAYINIZ. BAZILARI, ARALIK SINAVINI ERKENE ALDIRACAĞIM DEMİŞ. BU İFADE, HER ZAMANKİ GİBİ KOCAMAN BİR ALDATMACA. BÖYLE KONULARA DA İNANMAYINIZ.


DUYURU 8


 

4 ARAÇ İÇİN DAVA AÇACAK ARKADAŞLARA MAHKEME DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 

YAZAN DURSUN ÖNAL

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR.

 (BULUNDUĞUNUZ İLİN ADINI YAZINIZ)  İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

 NOT: BULUNDUĞUNUZ İLDE İDRE MSHKEMESİ YOKSA, İLİNİZ BAĞLI OLDUĞU MAHKEMEYİ ÖĞRENİP O İLİ YAZINIZ.

  DAVACI               : ADINIZI SOYADINIZI VE TC NOSU İLE ADRESİNİZİ YAZINIZ. ŞİRKET İSENİZ ŞİRKET BİLGİLERİNİ, ADRESİNİ VE VERGİ NOSUNU YAZINIZ.

 DAVALI               :Milli Eğitm Bakanlığı

 

                               Bakanlıklar - Ankara      

                               

DAVA KONUSU : Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 18.06.2015 tarih 6317026 sayılı işleminin yürürlüğünün durdurulması ve iptali talebidir.

 
 

 

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI STANDART YÖNERGESİ VE DAVA KONUSU MADDENİN DAYANAĞI

 

 

Direksiyon eğitimi (Değişik: Makam Oluru 11/9/2013-2415748) ve sınav aracı

 

MADDE 30

(1) Direksiyon eğitim (Değişik:Makam Oluru 11/9/2013- 2415748) ve sınav araçları, çift frenli, çift debriyajlı, tek direksiyon sistemi ile her türlü donanımı sağlam ve trafiğe hazır durumda olmalıdır. (“A1”, “A2”, “F” ve “H (Motosiklet) sınıfları hariç)

 

 (2) Direksiyon eğitimi sınavlarında kullanılan araçlarda, aracın yedek pedallarına basıldığında sesli veya ışıklı uyarı veren alet bulunur.

a) Direksiyon eğitim (Değişik:Makam Oluru 11/9/2013-2415748) ve sınav araçları: Motorlu taşıt sürücüleri kurslarında uygulanan sertifika sınıfı programına göre;

 

1- “B” sertifika sınıfı için en az (Değişik:Makam Oluru 11/9/2013- 2415748) dört,

2- “A1”, “A2”, “C”, “D”, “E”, “F”, “H (Motosiklet)” ve “H (Otomobil)” sertifika sınıfları için en az birer direksiyon eğitim (Değişik:Makam Oluru 11/9/2013-2415748) ve sınav aracı bulunur.

 

AÇIKLAMALAR : Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, 11.09.2013 tarihinde 2415748 sayılı Makam oluru ile Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesinin geçici 3. Maddesinin 30/2-a-1 maddesinde belirtilen “B” sınıfı ehliyet için 4 araç bulundurma zorunluluğu getirmiş, bu Makam olurunu gerekçe göstererek 27.05.2015 tarih 5463364 sayılı işlemini tesis etmiş ve 4 adet “B” sertifika sınıfı demirbaş aracı bulundurmayan sürücü kurslarının “B” sınıfı sertifika için kursiyer kaydının Özel MTSK Modülüne girişinin engelleneceğini ve Makam Oluru şartını yerine getirmeyen sürücü kurslarının bu programlarının iptal edileceğini tebliğ etmişti.

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün dava konusu Makam Oluruna birçok ilde davalar açılmıştır. Bu davalardan Antalya 2. Ve 3. İdare Mahkemeleri Dava Konusu tebliğin yürütmesini durdurmuştur. ESAS NO:2015/948

 

         

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesinin geçici 3. Maddesinin 30/2-a-1 maddesinde belirtilen “B” sınıfı ehliyet için 4 demirbaş araç bulundurmayan sürücü kurslarının dava konusu yazıyla “30. Madde de belirtilen şartlara uygun hale getirmeyen özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının bu programları iptal edilerek ruhsatları yenilenecektir.” Hükmünü tebliğ etmiştir. Dava konusu yazıyla program iptal edilip ruhsat yenilenmesi açıkça 5580 sayılı yasaya, Anayasa’ya, Türk Ticaret Kanunu’na aykırı olup dava konusu yazının, standartlar yönergesinin 30. Maddesinin 2-a-1 bendinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması gerekmektedir. Şöyle ki;

 

1-İdari Yargılama Usulü Kanunun 7/4 maddesi gereğince düzenleyici işlemlerde dava süresi, ilan tarihini izleyen günden itibaren başlar. Ancak bu işlemlerin uygulanması üzerine ilgililer, düzenleyici işlem veya uygulanan işlem yahut her ikisi aleyhine birden dava açabilirler. Düzenleyici işlemin iptal edilmemiş olması bu düzenlemeye dayalı işlemin iptaline engel olmaz.  Yasadan açıkça anlaşıldığı üzere davamız süresinde açılmıştır.

 

 

2- Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesinin 30. Maddesinin dayanağını oluşturan Kara yolları trafik kanunun 39. Maddesinin ve Kara Yolları Trafik Yönetmeliğinin 75. Maddesinin yürürlük tarihi, 17.04.2015 tarih 29329 sayılı değişik yapılmasına dair yönetmeliğin 8. ve 37. Maddesi gereğince 01.01.2016 tarihidir.    

 

 Kara yolları trafik kanunu

 

Madde 39 - (Değişik madde: 12.07.2013 - 6495 S.K./16. md.)(*)(**)

 

Sürücü belgesi sahiplerinin, sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili oldukları araçlar ile Türk vatandaşlarının ve yabancıların dış ülkelerden aldıkları sürücü belgelerinin ülkemiz sürücü belgeleri ile değiştirilmesine ve dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleriyle ülkemizde araç kullanmalarına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

 

 

(**) 6495 sayılı Kanunla bu kanuna eklenen "Geçici Madde 22" gereğince, Sürücü belgesi sınıfları, sürücü belgelerine ait esaslar ve sürücü adaylarında aranacak şartlar yönetmelikte belirleninceye kadar bu Kanunun 38, 39 ve 41 inci maddelerinin değişiklikten önceki halleri uygulanır. Söz konusu "Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", 17.04. 2015 tarih ve 29329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış, 38., 39. ve 41. maddelere ilişkin hükümler 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

Karayolları Trafik Yönetmeliği

 

Madde 75 - (Değişik madde: 17.04.2015 - 29329 s. R.G. Yön./8. md.; Yürürlük: 01.01.2006)(*)

 

Sürücü belgesi sınıfları ile belge sahiplerine sürme yetkisi verilen motorlu araçlar ve özellikleri aşağıda gösterilmiştir:

 

a) M sınıfı sürücü belgesi iki, üç ve dört tekerlekli motorlu bisikletleri (moped) kullanacaklara verilir.

 

b) A1 sınıfı sürücü belgesi silindir hacmi 125 santimetreküpü, gücü 11 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,1’i geçmeyen, sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçmeyen üç tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir.

 

c) A2 sınıfı sürücü belgesi gücü 35 kilovatı ve gücünün ağırlığına oranı 0,2’yi geçmeyen, sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçmeyen üç tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir.

 

ç) A sınıfı sürücü belgesi sepetli veya sepetsiz iki tekerlekli motosikletler ile gücü 15 kilovatı geçen üç tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir.

 

d) B1 sınıfı sürücü belgesi net motor gücü 15 kilovatı, net ağırlığı 400 kilogramı, yük taşımacılığında kullanılanlar için ise net ağırlığı 550 kilogramı geçmeyen dört tekerlekli motosikletleri kullanacaklara verilir. Elektrik ile çalışan araçların net ağırlıklarının hesaplanmasında batarya ağırlıkları dikkate alınmaz.

 

e) B sınıfı sürücü belgesi otomobil ve kamyonet kullanacaklara verilir. Belge sahibi, ilgili tip onayı yönetmeliklerine aykırı olmamak ve 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde belirtilen; eğitimi tamamlamak ya da yetenek ve davranış sınavını geçmiş olmak kaydıyla azami yüklü ağırlığı 4.250 kilograma kadar olan birleşik araçları da kullanabilir.

 

f) BE sınıfı sürücü belgesi B sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramı geçmeyen römork veya yarı römork içeren birleşik araçları kullanacaklara verilir.

 

g) C1 sınıfı sürücü belgesi azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramın üzerinde olan ve 7.500 kilogramı geçmeyen kamyon ve çekicileri kullanacaklara verilir.

 

ğ) C1E sınıfı sürücü belgesi C1 sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römork veya yarı römorktan oluşan ve katar ağırlığı 12.000 kilogramı geçmeyen birleşik araçlar ile B sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramı geçen römork veya yarı römorktan oluşan ve katar ağırlığı 12.000 kilogramı geçmeyen birleşik araçları kullanacaklara verilir.

 

h) C sınıfı sürücü belgesi kamyon ve çekici kullanacaklara verilir.

 

ı) CE sınıfı sürücü belgesi C sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römork veya yarı römorktan oluşan birleşik araçları kullanacaklara verilir.

 

i) D1 sınıfı sürücü belgesi minibüs kullanacaklara verilir.

 

j) D1E sınıfı sürücü belgesi D1 sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römorktan oluşan birleşik araçları kullanacaklara verilir.

 

k) D sınıfı sürücü belgesi minibüs ve otobüs kullanacaklara verilir.

 

l) DE sınıfı sürücü belgesi; D sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 750 kilogramı geçen römorktan oluşan birleşik araçları kullanacaklara verilir.

 

m) F sınıfı sürücü belgesi lastik tekerlekli traktör kullanacaklara verilir.

 

n) G sınıfı sürücü belgesi iş makinesi türündeki motorlu araçları kullanacaklara verilir.

 

o) K sınıfı sürücü aday belgesi Yönetmelikte belirtilen şartlar ve esaslara göre araç sürmeyi öğrenen sürücü adaylarına eğitim ve sınavda kullanmak üzere verilir.

 

 

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI STANDART YÖNERGESİ VE DAVA KONUSU MADDENİN DAYANAĞI

 

Direksiyon eğitimi (Değişik: Makam Oluru 11/9/2013-2415748) ve sınav aracı

 

MADDE 30

(1) Direksiyon eğitim (Değişik:Makam Oluru 11/9/2013- 2415748) ve sınav araçları, çift frenli, çift debriyajlı, tek direksiyon sistemi ile her türlü donanımı sağlam ve trafiğe hazır durumda olmalıdır. (“A1”, “A2”, “F” ve “H (Motosiklet) sınıfları hariç)

 

 (2) Direksiyon eğitimi sınavlarında kullanılan araçlarda, aracın yedek pedallarına basıldığında sesli veya ışıklı uyarı veren alet bulunur.

a) Direksiyon eğitim (Değişik:Makam Oluru 11/9/2013-2415748) ve sınav araçları: Motorlu taşıt sürücüleri kurslarında uygulanan sertifika sınıfı programına göre;

1- “B” sertifika sınıfı için en az (Değişik:Makam Oluru 11/9/2013- 2415748) dört,

2- “A1”, “A2”, “C”, “D”, “E”, “F”, “H (Motosiklet)” ve “H (Otomobil)” sertifika sınıfları için en az birer direksiyon eğitim (Değişik:Makam Oluru 11/9/2013-2415748) ve sınav aracı bulunur.

            Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün gerek Makam Oluru ile (30 uncu maddenin 2- a-1 md.), gerekse dava konusu tebliğ hukuka aykırıdır. Anayasa’nı 2. Maddesi ile,Türkiye Cumhuriyetinin hukuk devleti olarak nitelendirildiği, hukuk devletinin, eylem ve işlemleri hukuka uygun, insan haklarına dayanan, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, Anayasa’ya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, hukuku tüm devlet organlarına egemen kılan, Anayasa ve hukukun üstün kurallarıyla kendini bağlı sayıp yargı denetimine açık olan devlet olduğu; hukuk devletinin unsurlarından biri olan hukuk güvenliğinin, diğer bir ifadeyle “güvenliğin korunması ilkesinin ilgilinin hukuki durumunun süreceğine olan güven, dolayısıyla hayal kırıklığına uğratılmaması anlamına geldiği, güvenin korunmasının, her zaman mevcut bir hukuki durumun dokunulmazlığı anlamında olmasa da, her düzenleme değişikliğinde yasa koyucunun göz önünde bulundurması gereken bir husus olduğu, …….. şeklindedir. Düzenlemelerin hukuki istikrarı bozmaması, hakların kullanılmasını zorlaştıracak ya da doğmuş olan hakların hiçe sayılması anlamına gelecek şekilde tasarlanmaması gerektiği Anayasa’mızda ifade edilmektedir. Karayolları Trafik Yönetmeliği ile ilgili Kanun TBMM de görüşülmeden, Yönetmelik yayımlanmadan Dava konusu karartlar yayımlanmıştır. Bakanlıktaki Sürücü kurslarına bakmakla yükümlü Daire Başkanı ile şube müdürüne neden böyle karar aldınız dendiğinde “biz öyle istiyoruz” diyebilmişlerdir. Ayrıca, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin Dava konusu ile ilgili maddeleri 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu Yönetmeliğin getirdiği hükümler arasında “B” sınıfı sertifika araçlarının arttırılmasını gerektiren bir durum yoktur. Zaten, araca ihtiyaç duyulursa sürücü kursu sahibi yatırımını genişletir veya stabil kalır. 10.000 ila 50.000 nüfuslu bir yerleşim yerinde, sürücü belgesine ihtiyaç duyacak kişisayısı maksimum ifade ile yılda 100 – 500 arasında olup ayda 8 ila 40 kişinin eğitilmesi demektir ki, mevcut mevzuata göre alınan “2 adet B sınıfı sertifika aracı” yeterli gelmektedir. Hangi ticaret erbabına, şu malzemeden şu kadar bulunduracaksın diye dayatmada bulunulabilir? Fazladan zorla aldırılan araçların, maddi yükler getireceği, borçların altında ezilen esnafın usulsüz işlere yönelebileceği, devleti temsil edenlere acaba öğretilmedi mi?

 

 

 

HUKUKİ SEBEPLER: Anayasa, İYUK, Karayolları Trafik Yönetmeliği, Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi,  sair mevzuat.

 

NETİCE VE TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle,

 

 

Dava sonuna kadar açıkça hukuka aykırı olan ve uygulanmasına devam edilmesi halinde telafisi güç veya imkânsız zararlar doğurabilecek olan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 18.06.2015 tarih 6317026                        sayılı işlemin yürürlüğünün durdurulması ve işlemin iptalini, yargılama giderlerinin davalıya yüklenmesine  arz ve talep ederim.  

 

 

 

                                                                                

 

                                                                                              Davacı

                                                                           ADINIZ SOYADINIZ VE İMZA

                                                                 ŞİRKET İSE ŞİRKET ADI VE KAŞE

 

 
 

 EKLER :

 

1 – 18.06.2015 Sayılı Yazı

2 – Kurum Ruhsatı

3 – Şirket ise: imza sirküleri, şirket ticaret gazetesi, faaliyet belgesi 


DUYURU 7

Direksiyon sınavı sürücü adaylarının kabusu oldu

 

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği kapsamında sürücü adaylarında tek seferde iki araç arasına park yapma, rampadan kalkış yaparken stop ettirmeme gibi şartlar aranıyor.

 

Türkiye'de direksiyon sınavlarındaki başarı oranının yüzde 80-95 arasında olduğunu, yönetmelikle getirilen uygulamalarla bu oranın Avrupa Birliği (AB) ortalaması olduğu belirtilen yüzde 45'lere getirilmek istendiğini belirten Özel Sürücü Kursları Konfederasyonu Başkanı Dursun Önal, "Milli Eğitim Bakanlığı'nda (MEB) sürücü kurslarına bakmakla mükellef genel müdür var, daire başkanı, şube müdürü var, teknik elamanlar var. Bunların hiçbirisi bir trafik eğitimi alarak oraya gelmemişlerdir. Zaten üniversitelerde trafik eğitimi verilen bir bölüm yok. Yönetmeliği çıkaran bürokratların tamamı siyaseten oralara gelip atanıyorlar. Direksiyon sınavlarında başarı oranı yüzde 30'a düştü." dedi. 

 

Dursun Önal, artık sürücü belgesi almanın çok kolay olmadığını belirtti. Direksiyon sınavında heyecanlanıp aracı stop ettiren sürücü adayı, 60 lira para verip yeniden sınava girmek zorunda kaldığını söyledi. Ülke genelinde 3 bin 500 civarında sürücü kursunun faaliyet gösterdiğini, kurs yöneticilerinden direksiyon sınavıyla alakalı şikayet aldıklarını belirten Özel Sürücü Kursları Konfederasyonu Başkanı Dursun Önal, 29 Mayıs 2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği'ne tepki gösterdi. 

 

GERİ GERİ GİDERKEN DÖRTLÜLERİ YAKMADI DİYE ELENEN ADAYLAR VAR

 

Konfederasyon olarak gelen şikayetlere kayıtsız kalmadıklarının altını çizen Önal, "Gelen şikayetleri sıralayarak, üyelerin ve kurs sahiplerinin varsa başka taleplerini alarak Milli Eğitim Bakan’ına, BİMER’e gerekli yazıları yazma kararını almış bulunmaktayız. Yürürlükte olan 'Uygulama (direksiyon) sınavı' rezaleti ne olacak? Sınavda, 'geri geri giderken dörtlüleri yakmadın' diye aday bırakan görevliler ne olacak? Hakkı, haksız yere gasp edilen aday ne olacak? 12 saat uygulama dersinin 6 ders saatini simülatör başında uygulayan ve bunu uygun bulan resmi ve sivil kişilerin trafik konusundaki ahlaki değerlerini nasıl ölçeriz? Ticari hayatta satılan ürün için şu kadar demirbaşın olacak şartı var mıdır? B sınıfı 4 araç bulundurma şartını hangi akıllı ortaya atmış ve kabul ettirmiştir? Uygulama sınavı sırasında meydana gelen trafik kazalarında, ölüm ve pert işlemlerinde tazminatları kim ödeyecek. Sınav ücretlerinde, sınav sırasında olabilecek kazalar için fon ayrılmalı ve kasko düzenlenmelidir. Bu talebimizi yetkililere duyuramadık. Can kaybında tazminat 70 bin lira, araçta 4 kişi var. Allah korusun. Sınav görevlisinin tecrübesizliğinden frene basamamasından veya heyecanından olay meydana gelirse ölüm ve yaralıların tazminatını, araç masrafını kim ödeyecek? Bu masrafın altından kim kalkacak?" diye sordu. 

 

DİREKSİYON SINAVLARINDA BAŞARI ORANI YÜZDE 95'Tİ HEDEFLERİ; YÜZDE 45'E DÜŞÜRMEK

 

Dursun Önal, 2014 ve 2015 yıllarındaki trafik kazalarının artması, Ramazan Bayramı tatilinde yaşanan acılarda 29 Mayıs 2013 MTSK Yönetmeliği'nin rolünün bulunduğunu öne sürdü. Direksiyon sınavlarında yaşanılan aksaklıklara dikkat çeken Özel Sürücü Kursları Konfederasyonu Başkanı Dursun Önal, şunları söyledi: "İki araç arasına park, çizgiye paralel durma, aracı bir defa stop ettirenin başarısız sayılması trafikteki kazaları azaltmıyor. MEB'de sürücü kurslarına bakmakla mükellef daire başkanlığı, genel müdür, şube müdürü ve teknik elamanlar var. Hiçbiri trafik uzmanı değil. Siyaseten atanıyorlar. Direksiyon sınavlarında başarı oranı yüzde 80 ile 95 arasında değişiyordu. AB ülkelerinde oranın yüzde 45-55 arası olduğu için Türkiye'de böyle olmalı diye hedefleniyor. Bu kanunda yok, yönetmelikte yok sürücü kurslarıyla alakalı bir genelge yazıyorlar, sınavda yapılacakları sıralıyorlar. Yönetmelik çıktıktan sonra direksiyon sınavlarında başarı oranı yüzde 30'lara düştü."

 

Sürücü adaylarının telaş içerisinde ve tedirgin olduğunu aktaran Dursun Önal'a göre; tedirginlik başarısızlığı artırıyor. İki araç arasına park etme uygulamasını da eleştiren Önal, "Bir aracın sığacağı alana koni koyuyorlar, bu konileri araç olarak düşünülmesi isteniyor. Sürücü adayı bu arada heyecanlanıp aracı stop ettirirse eleniyor. İki koni ve kaldırıma paralel olarak park edilmesi isteniyor. Hakkari'den Karadeniz'e ülke genelinde 1 milyon kilometre yapmış bir sürücüyüm. Bu kurulların trafikte karşılığı yok. Üniversite ve kamu personeli seçme sınavlarında adaylardan 16 ile 22 lira ücret alınırken sürücü adaylarından yazılı için 60, direksiyon için de 60 olmak üzere 120 lira alınıyor. AB ülkelerinde maksimum 75 lira alınıyor. Avrupa ülkelerinde araç, yakıt ve tüm masraflar sınav merkezine ait. Bizde araç da yakıt da masraflar da sürücü kursuna ait. Tazminatlarda da muhatap sürücü kursları. Ülkemizde beyefendiler adaydan 120 lira alıyor, ne yapıyor yaraları? Beş yıldızlı otellerde toplantı, AB ülkelerine gezi düzenliyorlar. Aday sınavda kalınca 60 lira daha ödemek zorunda. Araç kullanırken kural ihlali yapan sürücü adayları elensin, ancak rampada veya park ederken heyecanlanarak aracı stop ettiren adaylar elenmemeli." şeklinde görüşlerini dile getirdi.
(CİHAN)

            DURSUN ÖNAL’DAN DUYURU   6                                           27.07.2015

 

KONFEDERASYON YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİNE

 

Sürücü kursu sahipleri, sürücü sınavlarına giren vatandaşlar, Konfederasyon Yönetim Kurulu Üyelerimiz tarafından bazı konularda şikayetler gelmekte ve ne yaptığımız veya yapacağımız sorgulanmaktadır. Başkanlık olarak, gelen şikayetlere kayıtsız kalmamız düşünülemez. Gelen şikayetleri sıralayarak üyelerin ve kurs sahiplerinin varsa başka taleplerini alarak Milli Eğitim Bakan’ına, BİMER’e gerekli yazıları yazma kararını almış bulunmaktayız. Ancak, şikayet edenlerinde ellerini taşın altına koymalarını, sektörde ortaya çıkanların peşine takılarak bize ihanet etmemelerini özellikle rica ediyorum.

Hepinizin bildiği gibi ortaya çıkan bir şahıs, sürücü kurslarında amiyane çalışanların bir araya toplanmasını sağlayarak, sektördeki bilinçsizliği siyasi cambazlığı ile kullanarak, resmi yetkili ile el ele vererek sektörü ne hale getirdikleri ortada. Şimdi bazı arkadaşlarımız dizlerine vurmaya başladı. Ancak, siyasi pişkinde utanma, ben ne yaptım mahcubiyeti beklemeyiniz. Sizlere iki yıldır anlatıyorum. Anlattıklarımda hiç yanılmadım. Bahsi geçen bu siyasi cambaz, alım satımda da aynı cambazlığı yaparak aklen, fikren olgunlaşmadığına inandığımız bazı kişilere de siyaset şekeri göstererek maalesef bir kısmını satın aldı.

ŞİMDİ GELEN TALEPLERİ SIRALIYORUM:

1-      Yürürlükte olan “Uygulama (direksiyon) sınavı” rezaleti ne olacak?

İki araç arasına park, çizgiye parelel durma, aracı bir defa stop ettirenin başarısız sayılması, …….. TRAFİKTE HANGİ KAZALARI AZALTMAKTADIR? Bu kuralları uygulayınız ve yapamayanları başarısız sayınız diyen yetkilinin trafik bilgisi nedir?

2-      Sınavda, geri geri giderken 4 lüleri yakmadın diye aday bırakan görevliler ne olacak? Hakkı, haksız yere gasp edilen aday ne olacak?

3-      12 saat “Uygulama Dersinin” 6 ders saatini simülatör başında uygulayan ve bunu uygun bulan resmi ve sivil kişilerin “Trafik” konusundaki ahlaki değerlerini nasıl ölçeriz?

4-      Ticari hayatta satılan ürün için şu kadar demirbaşın olacak şartı var mıdır? “B” sınıfı 4 araç bulundurma şartını hangi akıllı ortaya atmış ve kabul ettirmiştir?

5-      Uygulama sınavı sırasında meydana gelen trafik kazalarında, ölüm ve pert işlemlerinde tazminatları kim ödeyecek. Genel Müdürlüğün 2014 yılı içerisinde yaptığı toplantılarda dile getirdim ve dedim ki: “ sınav ücretlerinde sınav sırasında olabilecek kazalar için fon ayrılmalı ve kasko düzenlenmelidir.” Bu talebimizi yetkililere duyuramadık. Can kaybında tazminat 70.000 TL. Araçta 4 kişi var. Alllah korusun. Sınav görevlisinin tecrübesizliğinden frene basamamasından veya heyecanından olay meydana gelirse ölüm ve yaralıların tazminatını, araç masrafını kim ödeyecek? Bu masrafın altından kim kalkacak?

6-      2014 ve 2015 yıllarındaki trafik kazalarının artması, Bayramda yaşanan acılar da 29 Mayıa 2013 MTSK Yönetmeliğinin ne kadar rolü olmuştur? Bu Yönetmelikte imzası olan resmi görevliler ile siyasi cambazın ve yanındakilerinin vicdanları sızlamış mıdır?

KAZANDIĞIM DAVALAR: (Bazı arkadaşlarımız davaları yanlış değerlendirebilmektedir. Bu nedenle yeniden yazıyorum.)

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN MEVZUATLARINDAN İPTALLER:

1-      28.05.2013 Tarihine kadar sertifika almış lise mezunlarına hakları Danıştay’ca iade edildi.

2-      Sürücü Kursu araçlarının kurs dışında da kullanılabilmesi Danıştay’ca iade edildi.

3-      Sürücü Kursu Direksiyon Eğitim Alanlarının kiralanması için her kiracının mal sahibi ile kontrat yapması ortadan Danıştay’ca kaldırıldı.

4-      ÇOK ÖNEMLİ Kadrolu atanmışların, çalışma süreleri kaç gün olursa olsun 30 gün SGK Primi ödenir, 30 gün maaş ödenir hükmü İTİRAZIM ÜZERİNE, Çalışma Bakanlığı ve SGK Müfettişleri tarafından MEB kararı iptal edildi. Ödediğim ceza ve primleri iade aldım. MEB e kararınızı düzeltiniz diye dilekçe yazdım. (Bayramdan önce) Gelen cevaba göre sizlere duyuru yapacağım. Ayrıca MEB e 100.000 TL lik tazminat davası açmaya hazırlanıyorum.

5-      MALİYE BAKANLIĞI: Büyük Şehir Statüsünde olan şehirlerde 500.000 nüfüsa göre harç alınmasını DİKKAT 2012, 2013, 2014 yılları için iptal davalarını kazandım, iki kurumum için 2x3 yıl x 2300 TL = 13.800 TL iade aldım. Bu konuda üyelerimize toplantılarımızda bilgi aktaracağım.

Saygılarımla bilgilerinize sunarım.

 

NOT: Taleplerinizi 10 gün içerisinde bana ulaştırınız. Dilekçemiz kapsamlı olsun.


DUYURU 5

ASANSÖR İLE İLGİLİ YÖNETMELİK DÜZENLEMESİ EKLİ LİNGDEDİR.

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150723.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150723.htm
 


DUYURU 4
 
22 AĞUSTOS 2015 SINAVI 29 AĞUSTOS 2015 TARİHİNDE YAPILACAKTIR.
DEKONT YATIRMA SÜRESİ 12 AĞUSTOS 2015 TARİHİNE UZATILMIŞTIR.
13/07/2015 TARİH VE 7200867 SAYILI MAKAM OLURUNU RESİMLER BÖLÜMÜNDEN İNDİREBİLİRSİNİZ.

 
DURSUN ÖNAL'DAN DUYURU
ANKARA İLE YAPILAN GÖRÜŞME SONUCU: BANKALARDA SORUN VAR. PARA YATIRILAMIYOR. DÜZELTECEKLER, AĞUSTOS SINAVI 29 AĞUSTOSA UZATILARAK, PARA YATIRMA DA ONA GÖRE UZATILACAK.


DURSUN ÖNAL’DAN       DUYURU -3                                            23.05.2015

YARGI KARARI:

1-      13.06.2014 TARİHİNDE MTSK YÖNETMELİĞİNE KARŞI DANIŞTAY’DA AÇTIĞIM DAVA İLE İLGİLİ  İKİ İPTAL KARARI DAHA VERİLDİ. KARAR TARİHİ 29.01.2015. TEBLİĞ TARİHİ 18.05 2015

KARARLAR: A) MTSK YÖNETMELİĞİNİN 17/2-b BENDİ:

Direksiyon eğitim araçları

MADDE 17 (2) Kurslarda direksiyon eğitiminde kullanılacak olan araçlara gerekli izin aşağıda belirtilen esaslara göre valiliklerce verilir:

b) Direksiyon eğitim araçlarının A1, A2, F ve H (motosiklet) sınıfı dışında çift fren, çift debriyaj, tek direksiyon sistemli olduğunun Motorlu Araç Tescil Belgesi ne sürücü kursu aracı” olarak işlenmiş olması gerekir. Yapılan inceleme sonucunda bilgi ve belgeler arasında uygunluğun bulunması hâlinde eğitim öğretim etkinliğinde kullanılacak araca Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitim Aracı İzin Formuna (EK-8) göre kullanım izni verilerek Özel MTSK Modülüne kaydı yapılır. Direksiyon eğitim aracı eğitim ve sınav dışında başka amaçla kullanılamaz. İPTAL

B) MTSK YÖNETMELİĞİ 18/5 MD.

          Direksiyon eğitim alanı ve direksiyon eğitim simülatörü

MADDE 18 –

(5) Birden fazla kurs tarafından kullanılan direksiyon eğitim
alanlarının kiralık olması hâlinde mevcut kiracıların muvafakati alınmak kaydıyla arsa sahibi ile her kurs için ayrı ayrı kira sözleşmesi yapılır. İPTAL

 

C) DAHA ÖNCE İPTAL EDİLEN MADDE (2014)

Eğitim personeli

GEÇİCİ MADDE 1 – (Değişik:RG-27/8/2014-29101)

(1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce, özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında yöneticiler hariç eğitim personeli olarak görev alan veya halen görevde bulunan eğitim personeli ile bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden İPTAL önce açılan Motorlu Taşıt Sürücüleri Direksiyon Eğitimi Öğreticiliği Modüler Programı kurslarına katılıp sertifika alan direksiyon usta öğreticilerinin özlük hakları saklıdır.

YÖNETMELİK YAYIMINDAN ÖNCE SERTİFİKA ALAN LİSE MEZUNLARINDAN ÇALIŞMAYANLARIN HAKLARI İADE EDİLMİŞTİ.
 
DURSUN ÖNAL
BAŞKAN  ÖNEMLİ DUYURU 2

   (16.MAYIS.2015)

 

Dört araç bulundurmanın 01.Ocak.2016 tarihine ertelenmesini politik olarak isteyen İsmail Yılmaz’ın talebi bakanlıkça reddedilmiştir. Konfederasyonumuz böyle yasakların karşısındadır. Dört araç bulundurmanın tamamen kaldırılmasını istiyoruz.

                                                                                Dursun Önal
                                                                                          Başkan

DUYURU 1

SÜRÜCÜ KURSU SAHİPLERİNE

Sektörümüzde gelişen olaylardan sonra, kedi işimize bakıyor ve kurduğumuz Konfederasyonu onurlu bir şekilde dürüst, vefakar, bir makama veya vaate satılmayan arkadaşlarımla yürütüyorum. Çeşitli kanallardan bana/bize ulaşan diğer konfederasyon veya temsilcilerinin haberlerine itibar etmiyor, cevap dahi vermiyorum. Ancak çok telefon geliyor. Aramaya utanıyoruz diyorlar. İsmail Yılmaz’ın piyasaya yeni çıktığı dönemde bana internet üzerinden Şanlıurfa’lı Mehmet Yıldız hakaret etmişti. İzmir’li hakaretçi Mehmet Toprağın ile sıkı fıkı idiler. Mahkemeye verdim, ceza aldı, Yargıtay cezayı onayladı. Bu vatandaş olaydan bu kadar zaman sonra 01.04.2015 günü akşamı beni aradı. Söyledikleri aynen şu “ ben sizden özür diliyorum. Bizi aldattılar. Sırf bunun için telefon açtım.” Bu hareketin bir nedamet olduğunu düşünüyorum. İnsanlar şeytana uyup günah işlediğinde de tövbe hakkına sahiptir.

GELİŞMELER VE DÜŞÜNCELERİM:

  1. Seçim arifesinde herhangi bir girişimde bulunmuyoruz.
  2. Ankara’ya araçları ile yürümeye kalkanları uyarıyorum. Sizler eşkıya değilsiniz. Ankara’ya yürüyeceğinize, beyninizi çalıştırıp doğru insanların yanında olunuz.
  3. Direksiyon Sınav Sistemini getirenler, MTSK müfredatında yapılanları bu sektör hak etmiyor. Bunları başımıza getirenler, başımıza getirenlere çanak tutup yardakçılık yapanlar sektörden ve yönetimden gitmelidirler. Hedef bu olmalı.
  4. Avrupa Birliği Ülkelerinde teori ve uygulama sınav ücreti 70 TL. Sınav yeri, sınav araçları masrafları, kaza ve kasko bedelleri bu ücrete dahil. Türkiye de ücret 120 TL, yazdığım masraflarla bu ücret 350 TL ye gelmektedir. Kaza ve kasko da yok. Sınavdan ölen insanımız bunların yüzünden ölmüştür. Utanmadan bu merhuma yardım toplamaya kalkıyorlar.
  5. SGK ya 30 gün pirim ödettirme konusunda çok önemli gelişmeler var. Mahkeme sonuçlanınca açıklama yaparım.  03.04.2015

       DURSUN ÖNAL

 

Konfederasyon Başkanı


 
DUYURULARYASA VE YÖNETMELİKLERDRSUN ÖNAL'DAN DUYURULARHABERLERResim GalerisiİLETİŞİM